Seksuel chikane

Vi har samlet retningslinjer, inspiration og information, der kan understøtte arbejdet med at forebygge, kortlægge og håndtere seksuel chikane.

Forebyggelse

Alle arbejdsgivere har et ansvar for at sende et klart signal om, at seksuel chikane er uacceptabel, og understøtte at forventninger, retningslinjer og chefpligter er kendte for medarbejdere og chefer. Alle skal vide, hvordan de skal forholde sig, hvis de oplever, at deres eller andres grænser overskrides. Det er vigtigt, at der løbende sættes fokus på, om der er lokale problemer i forhold til seksuel chikane, og på om der er behov for styrkede indsatser på området.

Der eksisterer allerede i dag en række rammer og værktøjer, som kan anvendes i tilfælde, at arbejdspladsen oplever problemer med seksuel chikane.

Du kan eksempelvis hente inspiration til forebyggende aktiviteter i pjecen Et godt psykisk arbejdsmiljø - Forebyg seksuel chikane, se kampagnefilmen og hente inspirationsværktøjer, dialogkort og andet materiale på kampagnens hjemmeside Hvor går grænsen? Herudover kan der eksempelvis hentes inspiration fra Forsvarsministeriet, som har udarbejdet en hjemmeside, som hedder ”respekt for hinanden” med guides og vejledninger. 

 

Eksempler på konkrete tiltag rettet mod forebyggelse

Ledelseskommunikation:

 • Konkret italesættelse og formidling af forventninger til chefer og medarbejdere.
 • Etablering af og oplysning om rammer, der gør det muligt at sige fra.

Oplysning:

 • Oplæg og drøftelse i samlet chefkreds.
 • Oplysningskampagne på organisationens intranet om rammer og vilkår.

Værdisæt:

 • Udarbejdelse af fælles kodeks.

Kortlægning 

Alle arbejdsgivere skal kortlægge det psykiske arbejdsmiljø, herunder også om ansatte oplever krænkende handlinger i form af seksuel chikane.

Kortlægning  af mulige problemer med seksuel chikane kan fx finde sted via særskilte undersøgelser. Det kan også behandles i rammen af de tilbagevendende undersøgelser af medarbejdertilfredshed og arbejdsmiljø (MTU/APV), som der er pligt til at gennemføre mindst hvert tredje år. Arbejdstilsynets vejledning beskriver forskellige metoder til kortlægning af arbejdsmiljø.

En åben kultur og klare kanaler for henvendelser vedrørende oplevelser af seksuelle krænkelser – fx i rammen af TR/HR-strukturen – kan også bidrage til kortlægning og viden om, hvorvidt der finder seksuel chikane sted i organisationen.

Samarbejdsudvalget udgør en ramme for bl.a. kortlægning af problemer. Jf. samarbejdsaftalen (§5) på statens område skal udvalget drøfte arbejdspladsens indsats for at fremme et arbejdsmiljø, hvor medarbejderne ikke udsættes for mobning, (seksuel)chikane eller vold fra kolleger eller ledere. Ligeledes spiller arbejdsmiljøorganisationen og deres opgavevaretagelse en væsentlig rolle i denne sammenhæng.

 

Eksempler på konkrete tiltag rettet mod kortlægning af aktuelle udfordringer

Undersøgelser:

 • Indarbejdelse af konkrete, målrettede spørgsmål i organisationens MTU- og APV-målinger.
 • Udsendelse af ekstraordinær trivselsmåling.
 • Exitsamtaler når medarbejdere fratræder.

Åben kultur

 • Oplysningskampagne på organisations intranet om relevante kanaler.
 • Indarbejdelse af oplysninger i organisationens onboarding materiale til chefer og medarbejdere.

Håndtering og opfølgning 

Alle arbejdsgivere har et ansvar for at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Det indebærer, at ingen medarbejdere skal opleve at få forringet deres helbred på grund af krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.

Det er vigtigt, at lokale procedurer og politikker sikrer faste rammer for effektiv håndtering og opfølgning. Det indebærer bl.a., at alle på arbejdspladsen ved, hvordan de skal forholde sig, hvis de oplever eller er vidne til seksuel chikane - og at der er fokus på hurtig og fair behandling af sager under hensyntagen til alle implicerede. 

Du kan finde relevant lovgivning på Arbejdstilsynets hjemmeside. Her kan du også finde svar på en række spørgsmål om krænkende handlinger. Arbejdstilsynets har desuden lavet en vejledning om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane, som du kan finde her.

Du kan desuden få konkret rådgivning på Arbejdstilsynets (anonyme) hotline - både som arbejdsgiver, leder, medarbejder, kollega, AMR og/eller TR. 

Eksempler på konkrete tiltag rettet mod håndtering og opfølgning

Effektiv og ensartet opfølgning:

 • Udarbejdelse af lokal politik og proces for håndtering og opfølgning på sager vedr. seksuel chikane.
 • Uddannelse af alle chefer i lokal politik og proces.
 • Etablering af faste rammer for orientering af ledelsen.

Hurtig og fair behandling:

 • Udarbejdelse af lokale retningslinjer for håndtering af såvel krænkede som mulig krænker.
 • Lokal aftale om bistand fra TR, HR mv. til den krænkede.