Østjyllands Politi

Hos Østjyllands Politi er sygdom en privat sag, men fravær et fælles ansvar. Derfor følger Østjyllands Politi udviklingen i sygefraværet nøje og anvender systematisk trivsels- og sygefraværssamtaler.

En ny politikreds

Østjyllands Politi blev etableret i 2007 i forbindelse med politireformen, hvor en række mindre politikredse blev lagt sammen til én ny, stor politikreds.

Kredsen dækker alle politimæssige opgaver i området, dvs. beredskab, lokalpoliti og efterforskning. Herudover er kredsen anklagemyndighed i Østjylland.

Kredsen har ca. 900 ansatte, hvoraf hovedparten er polititjenestemænd.

En negativ tendens er brudt

De ansatte ved Østjyllands Politi var i 2010 i gennemsnit syge i 12,1 dage og fraværet var stigende.

For at bryde den negative tendens besluttede ledelsen i 2011 at sætte ekstra fokus på at nedbringe sygefraværet. Målet var særligt at begrænse det korte fravær, dvs. fraværsperioder på under 10 dages varighed, som udgjorde knapt halvdelen af fraværet i 2011.

Ultimo 2012 ligger det gennemsnitlige fraværet i Østjyllands Politi på 10,3 dage. Det øgede fokus har altså båret frugt.

Sygdom er en privat sag – men fravær er et fælles ansvar

Indsatsen blev i første omgang målrettet fire afdelinger, nemlig: Alarmcentralen, Beredskab Randers, Beredskab Århus og Servicecentret. Enhederne blev valgt ud, fordi de havde et særligt højt fravær og/eller kunne fungere som inspiration for andre enheder.

Under mottoet ”Sygdom er en privat sag – men fravær er et fælles ansvar” tilrettelagde HR i samarbejde med ledere og medarbejdere fra de deltagende enheder en række initiativer. Initiativer, der for manges vedkommende efterfølgende er blevet bredt ud til hele organisationen.

Det gælder fx:

  • Systematisk brug af statistik. Alle personaleledere får hver anden måned en udførlig statistik, der viser sygefraværet i deres enhed opgjort på de enkelte medarbejdere. 
  • Øget dialog om fravær og nærvær. Østjyllands Politi anvender nu flere forskellige typer samtaler (trivselssamtaler, den løsningsorienterede samtale og den vanskelige samtale) for at opfange mistrivsel tidligt og sikre en god opfølgning på sygefravær. 

I nogle enheder holder lederen også samtaler med de medarbejdere, der aldrig er syge – de langtidsfriske – for tydeligt at anerkende deres arbejdsindsats.

  • Sparring og hjælp til linjelederne. Det er linjelederne, der holder trivsels- og fraværssamtalerne, men HR er parat med hjælp blandt andet i forhold til at planlægge og følge op på samtalerne. HR har også udarbejdet forskelligt inspirationsmateriale, som lederne kan anvende, hvis de har brugt input til de forskellige typer af samtaler. 
  • Information til medarbejderne. Der skal være klarhed om, hvad de for-skellige samtaler går ud på. Derfor har HR lavet forskelligt materiale til medarbejderne, fx en folder om trivselssamtalerne. HR deltager også på medarbejdermøder i de enkelte enheder, hvis der er behov for en generel snak om sygefravær og trivsel. 

Næste skridt

Fokus for Østjyllands Politi var ved udgangen af 2012 at fastholde den positive tendens. Det skulle ske ved fortsat at have blik for, hvordan trivsel og sygefravær og et godt arbejdsmiljø spiller sammen. Et konkret tiltag var øget opmærksomhed om motion og sundhed. Blandt andet har Østjyllands Politi aftalt med Videnscenter for Arbejdsmiljø, at Job & Krop-kampagnebussen kom forbi i foråret 2013.

Læs mere - Cases: Sygefravær

Find inspiration til jeres arbejde med sygefravær i casene fra statslige arbejdspladser

Læs mere - Samtaleskemaer

Her finder du inspiration til hvordan du som personaleleder håndterer samtaler om sygefravær med dine medarbejdere. 

Læs mere - Materialer fra Østjyllands Politi