Københavns Fængsler

Med kampagnen 'Det er bedst, når du er her' er der sat fokus på nærværet i fraværsindsatsen.

En stor, geografisk spredt arbejdsplads

Københavns Fængsler er Kriminalforsorgens største lukkede fængsel og består af fængslerne Vestre Fængsel, Blegdamsvejens Fængsel, Politigårdens Fængsel og Nytorvs Fængsel.

Københavns Fængsler har 750 medarbejdere og har plads til 545 indsatte. Der indsættes omkring 4.000 (6.000) personer igennem et år. Ud over fængselsbetjente er der ansat sygeplejersker, læger, lærere, håndværkere, socialrådgivere og administrative medarbejdere.

Sygefraværet er en stor udfordring

Sygefraværet i såvel Københavns Fængsler som i Kriminalforsorgen er generelt et af de højeste inden for staten, og der har igennem mange år været gennemført og afprøvet en lang række initiativer. Københavns Fængsler har derfor valgt at gå nye veje for at finde ud af, hvad deres indsats skulle være.

Hvad mener ledere og medarbejdere om sygefravær?

For at få input til, hvad indsatsen for at få sygefraværet ned skulle bestå i, blev ledere og medarbejdere i to afdelinger interviewet om deres kendskab til sygefraværspolitikken.

I et samarbejde med en studerende fra et universitet (Copenhagen Business School) blev en række langtidsfriske medarbejdere interviewet om deres holdning til arbejdet, sygefravær og om deres egen forklaring på, hvorfor de (næsten) aldrig er syge.

De to interviewrunder gav rigtig god og brugbar viden om lederes og medarbejderes kendskab til, hvordan sygefraværet blev håndteret på arbejdspladsen og om, hvad der karakteriserer medarbejdere, som er langtidsfriske. På den baggrund blev den nye indsats for lavere sygefravær formuleret.

Se interviewguide om sygefraværspolitikken

Se interviewguide om langtidsfrisk

Nye retningslinjer og fraværspolitik

Fængslet har udarbejdet nye og klare retningslinjer for, hvordan sygefraværet håndteres. Fraværspolitikken er ændret til en nærværs- og fraværspolitik.

'Det er bedst, når du er her'

Københavns Fængsler har iværksat en kampagne i samtlige afdelinger, der blandt andet omfatter:

  1. Informationsfolder til medarbejderne (pdf) om rettigheder og pligter i forbindelse med fravær. Indeholder en oversigt over, hvordan man syge- og raskmelder sig, hvilke samtaler medarbejderne kan blive indkaldt til og hvilke muligheder og konsekvenser fravær kan have.
  2. Afdelingsmål for nedbringelse af sygefraværet. Nedbringes sygefraværet inden for ½ år med mere end 5 pct., får afdelingen del i besparelsen, der kan bruges til fælles uddannelse, sociale arrangementer m.m.
  3. Uddannelse af alle ledere og tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter i håndtering af sygefravær, hvilket skal sikre en ensartet og mere kvalificeret behandling af fraværssager, øget kvalitet i fraværssamtaler m.m.

Indsatsen er synlig for alle 

Et særskilt site på Københavns Fængslers intranet understøtter kampagnen med sygefraværstal, informationer og materialer.

Lederne og SU drøfter sygefravær

For at sikre fortsat fokus er sygefraværet et fast punkt på dagsordnen på alle ledelsesmøder og SU-møder.

På ledelsesmøderne gennemgår HR-afdelingen de aktuelle sygefraværstal og planlagte og afholdte sygefraværssamtaler gennemgås.

På SU-møderne bliver sygefraværsstatistikken også gennemgået og initiativer bliver drøftet.

Læs mere - Cases: Sygefravær

Find inspiration til jeres arbejde med sygefravær i casene fra statslige arbejdspladser

Læs mere - Samtaleskemaer

Her finder du inspiration til hvordan du som personaleleder håndterer samtaler om sygefravær med dine medarbejdere. 

Samtaleskema - første fraværsdag

Samtaleskema - omsorgssamtale

Samtaleskema - langtidssygefravær