Transportministeriet

Synlige fraværstal og analyse af fraværsformer og -mønstre gav en platform for mere effektiv håndtering af sygefraværet.

Et usædvanligt departement

Transportministeriets departement har knapt 140 medarbejdere, hvoraf hovedparten er akademikere. Departementet betjener ministeren og har det overordnede ansvar for ni institutioner samt en række selskaber som DSB, Naviair og Metroselskabet.

Departementet er usædvanligt ved, at det i perioden 2008-2010 havde et sygefravær som lå væsentligt over alle andre departementer. I perioden 2008 – 2010 var sygefraværet på til 12,1 dage i gennemsnit pr. medarbejdere, hvor øvrige departementer havde et gennemsnitligt sygefravær på ca. seks dage pr. medarbejder.

Den øverste ledelse besluttede derfor at iværksætte en særlig indsats for at bringe fraværet ned. Det gennemsnitlige sygefravær i Transportministeriets departement var i slutningen af 2012 stort set på niveau med de øvrige ministeriers departementer.

Analyse af fraværet

Første skridt i indsatsen var at foretage en dybtgående analyse af sygefraværet for blandt andet at afdække typen af fravær og fraværsmønstre.

Analysen viste, at det høje gennemsnitlige sygefravær især skyldtes langtidssygefravær, og at fraværet hovedsagligt var blandt kontor- og servicemedarbejdere. Resultatet af analysen blev sammenholdt med andre departementer, og andre departementer med lavt sygefravær blev kontaktet med henblik på at få gode råd og vejledning til at nedbringe sygefraværet.

Inddragelse af ledere og medarbejdere

En anden indsats var at nedsætte en tværgående projektgruppe med deltagelse af ledere og medarbejdere. Gruppens opgave var at drøfte mulige årsager til det høje sygefravær og komme med ideer til, hvordan det kunne nedbringes. Gruppen har blandt andet drøftet stressrelaterede sygemeldinger og udarbejdet forslag til initiativer.

Synlige tal og opmærksomhed om fravær har effekt

En tredje indsats var at gøre sygefraværet synligt for ledere såvel som medarbejdere. De gennemsnitlige sygefraværstal lægges nu på intranettet, så alle kan se dem. Alle ledere får hver måned en oversigt, der viser sygefraværet for hver enkelt medarbejder i enheden og en oversigt over det samlede sygefravær i alle departementets enheder, så enhederne kan sammenligne sig indbyrdes.

Samtidig er der sat fokus på sygefraværssamtaler, og der er udarbejdet klare retningslinjer for, hvornår samtalerne skal holdes. Direktionen følger løbende sygefraværet, og sygefravær drøftes jævnligt på SU-møderne.

Det er departementets erfaring, at synlighed og opmærksomhed om sygefravær har en effekt i forhold til at få fraværet til at falde.

Læs mere - Cases: Sygefravær

Find inspiration til jeres arbejde med sygefravær i casene fra statslige arbejdspladser

Læs mere - Samtaleskemaer

Her finder du inspiration til hvordan du som personaleleder håndterer samtaler om sygefravær med dine medarbejdere.