Gyldig fra

Afskedigelse efter afslag på tilbud om deltid var ikke i strid med deltidsloven

Det var berettiget at afskedige en medarbejder som følge af langvarig sygdom, efter medarbejderen afslog et tilbud om overgang til deltidsansættelse, da formålet netop var at undgå afskedigelse.

Sagen omhandler en kontoransat, som efter ca. 10,5 års ansættelse blev afskediget som følge af længerevarende sygdom. Medarbejderen havde på tidspunktet for afskedigelsen været fuldtidssygemeldt i ca. 2 måneder og derefter deltidssygemeldt i ca. 3 måneder, hvor medarbejderen på trods af langsom optrapning af arbejdstiden med afgrænsede opgaver endnu ikke var lykkedes med at arbejde mere end 16-20 timer om ugen. Inden medarbejderen blev afskediget, havde arbejdsgiver tilbudt medarbejderen en deltidsansættelse på 20 timer om ugen, som medarbejderen afslog.

I sagen fastslår opmanden, at tilbuddet om deltidsansættelse ikke blev fremsat med det formål at få medarbejderen til at gå ned i arbejdstid, men derimod for at undgå en afskedigelse på grund af sygdom. Hvis afskedigelse på grund af sygdom var berettiget, kunne det således ikke medføre krav på godtgørelse efter deltidslovens § 4 a, at medarbejderen blev afskediget efter at have afslået tilbud om deltidsansættelse.

Opmanden fastslår videre, at afgørelsen om afskedigelse begrundet i længerevarende sygdom hverken var usaglig eller urimelig henset til varigheden af sygemeldingen, som med-førte en betydelig belastning for de øvrige medarbejdere, og henset til der ikke var udsigt til, at medarbejderen kunne genoptage sit arbejde på fuld tid inden for en rimelig tid. Det var endvidere ikke godtgjort, at årsagen til sygdommen skyldtes forhold, som kunne tilregnes arbejdsgiver.

Læs hele kendelsen her