Gyldig fra

Pligt til orientering af tillidsrepræsentanten i forbindelse med påtænkt afskedigelse

Ny voldgiftskendelse fastslår, at tillidsrepræsentanten skal orienteres om navne på medarbejdere, der påtænkes afskediget. Det følger af orienteringspligten i tillidsrepræsentantaftalen ved forestående afskedigelser. Orienteringen skal ske samtidig med eller umiddelbart efter, at medarbejderen selv orienteres.

Kendelsen blev afsagt ved faglig voldgift den 11. juni 2018 i en sag, der omhandlede rækkevidden af orienteringspligten.

Parternes synspunkter

I sagen gjorde de faglige organisationer gældende, at orienteringen af tillidsrepræsentanten skal ske på en måde, der gør det muligt at identificere den pågældende medarbejder, og at orienteringen skal ske forud for, at medarbejderen selv får besked om den påtænkte afskedigelse. Subsidiært nedlagde de faglige organisationer påstand om, at denne orientering til tillidsrepræsentanten skulle ske senest samtidig med eller umiddelbart efter, at den pågældende medarbejder selv orienteres.

Moderniseringsstyrelsen gjorde gældende, at orienteringspligten hverken indholdsmæssigt eller tidsmæssigt angiver det præcise omfang af orienteringspligten.

Opmandens resultat

Opmanden fastslog, at tillidsrepræsentanten skal orienteres om navnet på en medarbejder, der påtænkes afskediget, senest samtidig med eller umiddelbart efter, at medarbejderen selv orienteres herom. Formålet er, at tillidsrepræsentanten får mulighed for at bistå den enkelte medarbejder.

Samtidig fastslog opmanden, at hensynet til den enkelte medarbejder taler afgørende imod, at tillidsrepræsentanten orienteres før den pågældende medarbejder. 

Moderniseringsstyrelsen bemærker

Med kendelsen er det nu fastslået, at tillidsrepræsentanten efter tillidsrepræsentantaftalen skal orienteres om navnet på medarbejdere, der påtænkes afskediget samtidig med eller umiddelbart efter, at den pågældende selv orienteres.

På den baggrund er der efter Moderniseringsstyrelsens opfattelse ikke længere usikkerhed i forhold til de persondataretlige regler, og orientering om navnet til tillidsrepræsentanten vil derfor ikke være problematisk i forhold til persondataretten.

Moderniseringsstyrelsen vil ved førstkommende revision tilrette Personaleadministrativ Vejledning (PAV) i overensstemmelse hermed.

Download voldgiftrettens kendelse som PDF