Tilskadekomstpension

Her kan du finde information om, hvem der kan forelægge en sag om tilskadekomstpension, samt hvilke oplysninger, der skal fremsendes.

En tjenestemand, der er afskediget med en svagelighedspension, begrundet i tilskadekomst i tjenesten, kan få tildelt en tilskadekomstpension, hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring tilkender en erhvervsevnetabserstatning med samme årsag, som har ligget til grund for svagelighedspensioneringen. 

Når der er tale om en arbejdsskade

En tilskadekomstpension behandles i forlængelse af en sag om svagelighedspension. En tjenestemand kan få tildelt en tilskadekomstpension, hvis Helbredsnævnet har vurderet, at der er årsagssammenhæng mellem arbejdsskaden, som ligger til grund for erhvervsevnetabserstatning fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, og den sygdom/skade, der har forårsaget utjenstdygtigheden (jf.lov om tjenestemandspension, § 8)

Hvornår kan der rejses en sag om tilskadekomstpension - og af hvem?

Hvis tjenestemanden tilkendes erhvervsevnetabserstatning fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring - typisk efter at være fratrådt sin tjenestemandsstilling - kan der rejses sag om tilskadekomstpension.

Ofte vil den tidligere ansættelsesmyndighed rejse sagen ved at indsende kopi af afgørelse om erhvervsevnetab fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) til Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, der forelægger sagen for Helbredsnævnet.

Sagen kan også rejses af den tidligere tjenestemand eller en repræsentant med fuldmagt fra den pågældende.

Sekretariatet for Helbredsnævnet sørger for – på grundlag af en indhentet samtykkeerklæring – i AES at rekvirere de lægelige akter, der har ligget til grund for AES afgørelse om erhvervsevnetabet samt at rekvirere kopi af AES’ afgørelse om anerkendelsen af arbejdsskaden og om tillæggelse af erhvervsevnetabserstatning.

Hvad skal indsendes i forbindelse med sag om tilskadekomstpension?

Følgende skal indsendes – så vidt muligt digitalt til Medarbejder- og Kompetencestyrelsen på pensionsretlig-udtalelse@medst.dk.

Hvis der indsendes digitalt, skal de nedenfor nævnte dokumenter vedhæftes i separate filer og sendes som sikker e-mail:

  • Sagsskema for tilskadekomstpension (docx) hentes via linket og udfyldes med faktuelle oplysninger om tjenestemanden.
  • Afgørelserne fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring henholdsvis om anerkendelse af arbejdsskaden og om fastsættelse af erstatning pga. tab af erhvervsevne.
  • Evt. samtykkeerklæring underskrevet af tjenestemand - kan findes på Nævnenes Hus hjemmeside her og skal sendes til Sekretariatet for Helbredsnævnet.

Hvis sagen vedrører en tjenestemand, ansat i kommune/region eller et medlem af en statslig pensionsordning eller statsgaranteret pensionskasse, skal sagen indsendes direkte til hb@naevneneshus.dk. Helbredsnævnet vil herefter behandle sagen og afgive en helbredsmæssig udtalelse.

Praksisændring om tilskadekomstpension

I situationer, hvor afgørelsen fra AES lyder på en midlertidig erhvervsevnetabserstatning, vil det typisk være uafklaret, om tjenestemandens erhvervsevnetab kun er midlertidigt, sådan at den pågældende kan genindtræde i et job på arbejdsmarkedet.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen vil fremover først træffe afgørelse om tillæggelse af tilskadekomstpension, når der foreligger en endelig, ikke-midlertidig afgørelse fra AES om erhvervsevnetabserstatning. Tilskadekomstpensionen vil blive tillagt med virkning fra den første i måneden efter, at der foreligger en afgørelse om endelig erhvervsevnetabserstatning.

Den ændrede praksis vil finde anvendelse i sager, hvor den midlertidige afgørelse fra AES er dateret 15. januar 2018 eller senere.

Læs mere - Sagsskema mv.

Læs mere - Links

Kontakt

Jura og Pension
Landgreven 4, 1301 København K