Tilskadekomstpension

Her kan du finde information om, hvem der kan forelægge en sag om tilskadekomstpension, samt hvilke oplysninger, der skal fremsendes.

En tjenestemand, der er afskediget med en svagelighedspension, begrundet i tilskadekomst i tjenesten, kan få tildelt en tilskadekomstpension, hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring tilkender en erhvervsevnetabserstatning med samme årsag, som har ligget til grund for svagelighedspensioneringen. 

Når der er tale om en arbejdsskade

En tilskadekomstpension behandles i forlængelse af en sag om svagelighedspension. En tjenestemand kan få tildelt en tilskadekomstpension, hvis Helbredsnævnet har vurderet, at der er årsagssammenhæng mellem arbejdsskaden, som ligger til grund for erhvervsevnetabserstatning fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, og den sygdom/skade, der har forårsaget utjenstdygtigheden (jf.lov om tjenestemandspension, § 8)

Hvornår kan der rejses en sag om tilskadekomstpension - og af hvem?

Hvis tjenestemanden tilkendes erhvervsevnetabserstatning fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring - typisk efter at være fratrådt sin tjenestemandsstilling - kan der rejses sag om tilskadekomstpension.

Ofte vil den tidligere ansættelsesmyndighed rejse sagen ved at indsende kopi af afgørelse om erhvervsevnetab fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) til Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, der forelægger sagen for Helbredsnævnet.

Sagen kan også rejses af den tidligere tjenestemand eller en repræsentant med fuldmagt fra den pågældende.

Sekretariatet for Helbredsnævnet sørger for – på grundlag af en indhentet samtykkeerklæring – i AES at rekvirere de lægelige akter, der har ligget til grund for AES afgørelse om erhvervsevnetabet samt at rekvirere kopi af AES’ afgørelse om anerkendelsen af arbejdsskaden og om tillæggelse af erhvervsevnetabserstatning.

Hvad skal indsendes i forbindelse med sag om tilskadekomstpension?

Følgende skal indsendes – så vidt muligt digitalt til Medarbejder- og Kompetencestyrelsen på pensionsretlig-udtalelse@medst.dk.

Hvis der indsendes digitalt, skal de nedenfor nævnte dokumenter vedhæftes i separate filer og sendes som sikker e-mail:

  • Sagsskema for tilskadekomstpension (docx) hentes via linket og udfyldes med faktuelle oplysninger om tjenestemanden.
  • Afgørelserne fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring henholdsvis om anerkendelse af arbejdsskaden og om fastsættelse af erstatning pga. tab af erhvervsevne.
  • Evt. samtykkeerklæring underskrevet af tjenestemand - kan findes på Nævnenes Hus hjemmeside her og skal sendes til Sekretariatet for Helbredsnævnet.

Hvis sagen vedrører en tjenestemand, ansat i kommune/region eller et medlem af en statslig pensionsordning eller statsgaranteret pensionskasse, skal sagen indsendes direkte til hb@naevneneshus.dk. Helbredsnævnet vil herefter behandle sagen og afgive en helbredsmæssig udtalelse.

Om praksis for tilkendelse af tilskadekomstpension til forhenværende tjenestemænd

Efter tjenestemandspensionslovens § 8 kan en svagelighedspensioneret tjenestemand tillægges tilskadekomstpension, hvis den pågældende er tilkendt erstatning for tab af erhvervsevne i henhold til arbejdsskadesikringsloven, og der lægeligt vurderes at være årsagssammenhæng mellem den erstatningsbegrundende arbejdsskade og den sygdom, som har begrundet svagelighedspensionering fra tjenestemandsstillingen.

Det følger af arbejdsskadesikringsloven, at erhvervsevnetabserstatning fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) vil skulle dække lønmodtagerens indtægtstab, beregnet i relation til den pågældendes årsløn før skaden indtraf. Denne lovgivning gælder også for tjenestemænd. Bl.a. på denne baggrund indførte Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (dengang: Moderniseringsstyrelsen) i medfør af tjenestemandspensionslovens § 31, stk. 1, fra den 15. januar 2018 den praksis, at der fra denne dato først vil blive truffet afgørelse om tillæggelse af tilskadekomstpension, når der foreligger en endelig, ikke-midlertidig afgørelse fra AES om erhvervsevnetabserstatning.

AES har i sine afgørelser om fastsættelse af erhvervsevnetabserstatning i sager med midlertidig erstatning baseret sig på denne praksis og har fastsat erstatningen uden nedsættelse efter § 28 i arbejdsskadesikringsloven.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen træffer nu i medfør af tjenestemandspensionslovens § 31, stk. 1, beslutning om at ændre praksis omkring tilskadekomstpension med fremadrettet virkning som beskrevet nedenfor:

  1. Fra og med den 1. januar 2021 vil Medarbejder- og Kompetencestyrelsens tilkendelse af tilskadekomstpension ske med virkning fra den første i måneden efter AES’ første afgørelse om erhvervsevnetabserstatning – uanset om afgørelsen er midlertidig eller endelig, såfremt betingelserne i tjenestemandspensionsloven i øvrigt er opfyldt. Fra det tidspunkt, hvor den fhv. tjenestemand har en kendelse om erhvervsevnetabserstatning, anses betingelsen herom i tjenestemandspensionslovens § 8 for opfyldt, og tilskadekomstpension kan tilkendes, hvis Helbredsnævnet derefter vurderer, at der er årsagssammenhæng mellem den erstatningsbegrundende arbejdsskade og de helbredsforhold, som har begrundet svagelighedspensionering fra tjenestemandsstillingen. Ved Medarbejder- og Kompetencestyrelsens tilkendelse af tilskadekomstpension vil pensionen kunne tillægges virkning op til 12 måneder tilbage (regnet fra den første i måneden efter AES’ kendelse), dog længst til fratrædelsestidspunktet.
  2. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen vil af egen drift genoptage behandling af sager om svagelighedspensionerede tjenestemænd, der pr. 1. januar 2021 oppebærer midlertidig erhvervsevnetabserstatning fra AES. Hvis der vurderes at være årsagssammenhæng mellem den erstatningsbegrundende arbejdsskade og den sygdom, som har begrundet svagelighedspensionering fra tjenestemandsstillingen, kan der i sådanne genoptagne sager tillægges tilskadekomstpension med virkning fra den 1. januar 2021. Tilsvarende vil sager, hvor tjenestemandspensionister med kvalificeret svagelighedspension af AES er tilkendt erhvervsevnetabserstatning, blive optaget til ny behandling i relation til spørgsmålet om tilskadekomstpension, der i givet fald vil få virkning fra den 1. januar 2021.

Læs mere - Sagsskema mv.

Læs mere - Links

Kontakt

Jura og Pension
Landgreven 4, 1301 København K