Det statslige arbejdsmarked

Tal og fakta om det statslige arbejdsmarked.

Antallet af ansatte i staten

Det statslige forhandlingsområde (staten) beskæftiger i 2020 ca. 195.000 medarbejdere, der fordeler sig på godt 185.000 fuldtidsstillinger eller årsværk. Et årsværk er betegnelsen for en ansættelse på 1924 timer årligt.

Lønsum

Den samlede lønsum i staten er i 2020 på godt 100 mia. kr.

Figur 1 viser antallet af fuldtidsstillinger* og lønsum på det statslige arbejdsmarked, 2020

Figur 1. Fuldtidsstillinger, lønsum og ansættelser i staten, 2020

fuldtidsstillinger og lønsum

*Ansættelser på under 8 timer er ikke indregnet i antal ansatte.
Figuren viser fuldtidsstillinger, lønsum og ansættelser på det statslige forhandlingsområde.
Kilde: Statens BI-ISOLA, 2. kvartal 2020 (OK21 statistik)

De statsansatte fordelt på sektorer

Cirka halvdelen af statens medarbejdere arbejder i sektoren for uddannelse og kultur.
Uddannelses- og kultursektoren består blandt andet af gymnasier, erhvervsskoler, professionshøjskoler, erhvervsakademier, universiteter m.fl. og kulturelle institutioner som Det Kongelige Teater, Det Kongelige Bibliotek, Nationalmuseet og andre museer.

Ca. 26 pct. af de statsansatte arbejder i statens større organisationer som Politiet, Forsvaret, Kriminalforsorgen og Folkekirken. De resterende ca. 24 pct. af statens medarbejdere arbejder i centraladministrationen dvs. ministerier og styrelser.

Figur 2 viser fordelingen af statens medarbejdere fordelt på sektorer i 2020. Her fremgår antallet af fuldtidsstillinger pr. sektor og som pct. af statens samlede fuldtidsstillinger.

Figur 2. Fordelingen af statsansatte på tværs af sektorer, 2020*
sektovisansatte

*DSB's privatansatte er ikke indregnet.
Figuren viser fordelingen af statsansatte på det statslige forhandlingsområde.
Kilde: Statens BI-ISOLA, 2. kvartal 2020 (OK21 statistik)

• Under grupperingen kultur og uddannelse ligger en række ministerier med tilhørende institutioner fx Uddannelses- og Forskningsministeriet (46 pct. af kategorien med 43.400 fuldtidsstillinger), Børne- og Undervisningsministeriet (34 pct. af kategorien med 32.200 fuldtidsstillinger) og Kulturministeriet (3 pct. af kategorien med 3.000 fuldtidsstillinger)

• Under politi, forsvar, Kriminalforsorgen mv. finder man fx Justitsministeriet (47 pct. af kategorien med 22.600 fuldtidsstillinger, heraf udgør politiet 70 pct. eller 15.900 fuldtidsstillinger), Forsvarsministeriet (32 pct. af kategorien med 15.000 fuldtidsstillinger) og folkekirken (19 pct. af kategorien med 9.000 fuldtidsstillinger)

• I centraladministrationen finder man også en række ministerier med tilhørende institutioner, fx Skatteministeriet (22 pct. af kategorien med 9.700 fuldtidsstillinger), Miljø- og Fødevareministeriet (11 pct. af kategorien med 4.800 fuldtidsstillinger) og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet (10 pct. af kategorien med 4.200 fuldtidsstillinger)

 

De største overenskomster i Staten

Følgende overenskomster fastsætter løn- og ansættelsesvilkår for de største medarbejdergrupper i staten:

 • Overenskomst for Akademikere i staten (58.200 fuldtidsstillinger)
  Ansatte på denne overenskomst er fx jurister og økonomer, magistre og ingeniører.

 • Organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) (24.800 fuldtidsstillinger)
  Ansatte på denne overenskomst er primært kontorfunktionærer, IT-medarbejdere og laboratoriefunktionærer.

 • Organisationsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler (13.100 fuldtidsstillinger)
  Ansatte på denne overenskomst er primært lærere. Ca. 70 pct. er ansat på de frie grundskoler og de resterende ca. 30 pct. er ansat på efterskoler og frie fagskoler.

 • Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever samt korporaler af linjen og reserven (11.500 fuldtidsstillinger)
  Ansatte på denne overenskomst er fx konstabler, seniorsergenter og sergenter

 • Overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. (9.600 fuldtidsstillinger)
  Ansatte på denne overenskomst er primært undervisere på gymnasieskoler

Figur 3 viser de fem største overenskomster i staten, 2. kvartal 2020, samt antallet af fuldtidsstillinger total og som pct. af statens samlede fuldtidsstillinger.

Figur 3 De fem største overenskomster i staten*

største overenskomster i staten

*Aftaler, som ikke er overenskomster eller organisationsaftaler er ikke inkluderet. DSB's privatansatte er ikke indregnet.
Figuren viser de største overenskomster på det statslige forhandlingsområde.
Kilde: Statens BI-ISOLA, 2. kvartal 2020 (OK21 statistik)

 

Aldersfordeling i Staten

Gennemsnitsalderen for statens medarbejdere har de seneste ti år ligget stabilt. I 2020 er gennemsnitsalderen i staten 45 år. I 2010 var gennemsnitsalderen 44 år.

Figur 4 viser aldersfordelingen i staten i perioden 2010-2020.


Figur 4. Aldersfordeling i staten, 2010-2020

aldersfordeling i staten

Figuren viser aldersfordelingen på det statslige forhandlingsområde.
Kilde: Statens BI-ISOLA, 2. kvartal 2010, 2015 og 2020

 

Sygefravær i Staten

Fra 2010 til 2019 har det gennemsnitlige sygefravær på det statslige arbejdsmarked været faldende – både når det gælder langtidssygefravær og korttidssygefravær.

I 2019 var det gennemsnitlige antal sygedage uden langtidssygefravær på 4,5 dage om året pr. medarbejder. Mens det gennemsnitlige antal standardfraværsdage pr. medarbejder var på 8,2 dage om året.

Som det ses af Figur 5 nedenfor, svarer det til et fald på henholdsvis 1,2 og 0,7 dage siden 2010.

Nedenstående figur viser sygefraværet i staten i perioden 2010, 2015 og 2019.

 

Figur 5. Sygefravær i staten, 2010-2019

sygefravær i staten

 

Kilde: ISOLA Fraværsstatistik, 2010, 2015, 2019