Nordisk tjenestemandsudveksling

Nordisk tjenestemandsudveksling giver overenskomstansatte og tjenestemænd mulighed for i en kortere periode at arbejde og udvikle nye kompetencer i et andet nordisk land med tilskud fra Nordisk Ministerråd.

Hvad er Nordisk Tjenestemandsudveksling?

Som ansat i den danske centraladministration har man mulighed for at komme på udveksling i et andet nordisk land. Ordningen giver mulighed for at at udbygge kendskabet til administration, forvaltning og lovgivning i et andet nordisk land og på den måde hente værdifuld erfaring og inspiration med hjem. Både tjenestemands og overenskomstansatte medarbejdere har muligheden.

Udvekslingsordningen er ikke baseret på, at en deltager konkret bytter plads med en kollega i et andet nordisk land, men udelukker heller ikke dette.

Opholdet i et andet nordisk land skal vare mindst 14 dage og højst seks måneder - og det skal ligge i samme kalenderår. 

Stipendiet

For at dække f.eks. rejseudgifter i forbindelse med opholdet, har deltageren mulighed for at få et stipendium fra Nordisk Ministerråd. Stipendiet skal dække rejseudgifter samt de merudgifter til bolig mv.

Stipendiet kommer fra Nordisk Ministerråds budget, hvor det fordeles til de enkelte nordiske lande. Det beløb, der er til rådighed for Danmark, fordeles som stipendier til ophold ved statsinstitutioner i de øvrige nordiske lande samt Færøerne og Grønland.

Ved tildeling af stipendier lægges der vægt på, at ansøgeren har haft en vis tjenestetid i staten, at opholdet/studiet har en faglig tilknytning til ansøgerens arbejdsområde, og at opholdet er til gavn for både ansættelsesstedet og ansøgeren.

Løn under opholdet

For at komme i betragtning til stipendiet, skal arbejdsgiveren bevilge tjenestefrihed med løn i den periode, opholdet varer. Hvis deltageren får et rådighedstillæg i henhold til kollektiv aftale eller overenskomst, vil dette også kunne ydes under udvekslingsopholdet under forudsætning af, at deltageren under opholdet påtager sig en tilsvarende merarbejdsforpligtelse.

Under udvekslingsopholdet optjener man sædvanlig lønanciennitet, ligesom opholdet ikke medfører ændring i den pensionsmæssige stilling.

Etablering af udvekslingsopholdet

Ansatte, der ønsker at benytte ordningen til et ophold i et andet nordisk land, må selv indgå aftale herom med den ønskede institution. Det forudsættes, at den ansattes ministerium/styrelse hjælper med at etablere de fornødne kontakter til den relevante myndighed.

Stipendiatens forpligtelser

Stipendiaten har arbejdspligt under udvekslingsopholdet, ligesom han/hun må følge de i opholdsinstitutionen gældende bestemmelser om arbejdstid og udføre de arbejdsopgaver og arbejdsforpligtelser, der bliver pålagt. Der gælder tavshedspligt i overensstemmelse med de regler, som er fastsat på stedet, og der må underskrives erklæring herom, hvis opholdsinstitutionen ønsker dette.

Stipendiaten skal tilbagebetale stipendiet, hvis

 • arbejdspligten ikke overholdes
 • udbetalt stipendium ikke er brugt i overensstemmelse med formålet
 • udgifterne dækkes af andre stipendieordninger

Senest 1 måned efter hjemkomsten skal stipendiaten gennem sit danske ministerium/styrelse indsende et udfyldt rapportskema om udvekslingsopholdet.

Klik her for at finde rapportskema om udvekslingsophold

Ansøgninger

Ansøgning om stipendium sendes gennem ansøgerens ministerium/styrelse. Ansøgning foregår elektronisk lige her. Ansøgningen skal indeholde:

 1. Ansøgerens navn, fødselsdato og adresse
 2. Stillingsbetegnelse, ansættelsesform, anciennitet og tjenestested
 3. Arbejdsopgaver i stillingen
 4. Med hvilken institution (navn og adresse) der er truffet aftale om ophold og for hvilket tidsrum
 5. Det beløb, der søges om (antal udvekslingsmåneder, rejseudgifter, hvilke familiemedlemmer der - ved ophold af mindst 6 måneders varighed - ønskes medbragt)
 6. Om ansøgeren er indstillet til eller har udsigt til at opnå andre stipendier eller tilskud, som kan bruges i samme studieøjemed og i bekræftende fald hvor stort beløb
 7. Eventuelle andre oplysninger, herunder om tidligere udvekslingsophold. 
 8. Ansøgningen forsynes med tjenestestedets udtalelse om interessen i formålet med det ansøgte udvekslingsophold samt om, hvorvidt ministeriet/styrelsen agter at yde tjenestefrihed med løn.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er inden 1. december med henblik på udvekslingsophold i det efterfølgende år. Det er imidlertid også muligt at søge senere, forudsat at bevillingen ikke er opbrugt.

Refusion af udgifter

Det forudsættes, at vedkommende ministerium/styrelse udbetaler stipendier mv. forskudsvist. Stipendieudgifter mv. vil efterfølgende blive refunderet af Nordisk Ministerråd via Moderniseringsstyrelsen. Ministeriet/styrelsen skal derfor samtidig med indsendelse af stipendiatens rapport og senest 1 måned efter udvekslingsopholdets afslutning indsende refusionsanmodning bilagt dokumentation for de afholdte udgifter til Moderniseringsstyrelsen, som herefter sørger for refusionen.

Forsikring

Under udvekslingsophold i Sverige, Norge, Finland og Island er stipendiaten omfattet af de til enhver tid gældende bestemmelser. Dette indebærer typisk, at stipendiaten i tilfælde af sygdom vil blive behandlet på lige fod med opholdslandets borgere.

Under udvekslingsophold i Grønland og på Færøerne gælder særlige regler, som stipendiaten skal være opmærksom på.

Afbrydelse af ophold

Hvis opholdet afbrydes, skal der gives meddelelse herom til koncernhr@fm.dk.

Læs mere - Nordisk Tjenestemandsudveksling

Nordisk Tjenestemandsudveksling er en ordning, der administreres af Nordisk Ministerråd.

Du kan få mere information om Nordisk Tjenestemandsudveksling på Nordisk Ministerråds hjemmeside her.

Læs mere - Spørgsmål om Nordisk Tjenestemandsudveksling?

Hvis du har spørgsmål om Nordisk Tjenestemandsudveksling, er du velkommen til at kontakte fuldmægtig Jacob Vinding Frederiksen på javif@modst.dk