Hybrid ledelse

Få gode råd og inspiration til ledelse af hybride teams og hvordan du som leder bedst understøtter sammenholdet, når nogen medarbejdere arbejder på distancen og andre møder fysisk ind.

hybrid møde fra stuen

COVID-19-hjemsendelserne har betydet at den fysiske arbejdsplads for manges vedkommende er blevet skiftet ud med hjemmekontoret. Nye kompetencer er kommet til; indenfor især distancearbejde og distanceledelse. Med genåbningen af de offentlige arbejdspladser står de statslige medarbejdere og ledere dog – igen – over for en ny virkelighed. Med en gradvis genåbning, ser vi frem til i de kommende måneder at skulle agere i en hybrid organisation, hvor nogle medarbejdere møder fysisk ind, mens andre stadig arbejder hjemmefra. På denne side giver vi gode råd til ledelse i en hybrid virkelighed.

Den hybride arbejdskultur

En god hybrid arbejdskultur kræver et særligt fokus fra både medarbejdere og ledere. Når nogen medarbejdere arbejder på distancen og andre møder fysisk ind er især inklusion og samarbejdsformer noget man bør være særligt opmærksom på. Når teamets arbejdsform er hybrid, kan inddragelse i fælleskabet blive en udfordring, og samarbejdet kan kompliceres, hvis ikke der lægges vægt på at sikre sammenholdet og den gode teamspirit. Den hybride arbejdskultur kan give medarbejderne frihed og frirum, men der kan også opstå siloer eller såkaldte A- og B-hold, hvor medarbejderne føler sig forskelsbehandlet eller ikke føler sig inkluderet på lige fod med de øvrige. I værste tilfælde kan der opstå en kløft internt blandt medarbejderne, ligesom manglende inklusion kan betyde at tilhørsforholdet til arbejdspladsen svækkes. Vi giver her tre bud på, hvad du som leder skal være særlig opmærksom på for at fastholde sammenhængskraft og motivation når dit team arbejder hybridt.

1. Klar kommunikation er stadig en afgørende faktor

Som leder af et hybridt team, er det særligt vigtigt at være opmærksom på, hvordan du kommunikerer. Vælg kommunikationsformer der sikrer, at alle medarbejdere får samme grad af information, således at dem, der sidder hjemme ikke føler sig hægtet bagud eller ekskluderet. Du kan evt. vælge at fastholde din måde at kommunikere på fra hjemsendelsen. Ligeledes kan du også drøfte med dine medarbejdere, at det samme gør sig gældende for dem. De bør ligeledes tænke i, hvordan alle bliver inkluderet i det sociale fællesskab, og hvordan der skabes rum for faglige snakke og videndeling på tværs, når teamet er hybridt. Det kan evt. være en god idé at tage en fælles drøftelse i teamet, om hvordan I ønsker at kommunikere.

2. Struktur skaber overblik

Mange ledere og medarbejdere har fået sat struktur på deres arbejdsdag under hjemsendelserne. Det spontane møde har været næsten ikke eksisterende, derfor har struktur været vejen frem. Når arbejdsformen bliver hybrid, kan man let falde tilbage i gamle roller – og det spontane vil hurtigt kunne vinde frem igen, derfor er det ekstra vigtigt at bibeholde dele af den struktur, der måske blev etableret under hjemsendelserne. Fasthold de planlagte 1:1-samtaler, sæt tid af til virtuelle kaffeaftaler og prioriter stadig dine walk-and-talks. Sørg for at dedikere lige meget tid til de medarbejdere du ser fysisk, og dem der arbejder hjemme.

3. Tag tid til refleksion

En måde at forholde sig til den nye arbejdsform på, er ved at gøre brug af de erfaringer, der allerede er tillært fra en lang periode med hjemmearbejde. Reflekter aktivt over, hvad du tager med dig fra din tid som distanceleder, og kombiner det med et skærpet fokus på det, der særligt træder frem i ledelsen af de hybride teams - nemlig arbejdskulturen, herunder inklusion og sammenhold. Vi har nedenfor samlet syv spørgsmål til refleksion og en konkret øvelse, som du kan bruge i dit team.  

Syv spørgsmål til refleksion til dig, der skal lede hybride teams

 1. Hvilke krav stiller det til dig at lede et hybrid team?
 2. Hvor vil du særlig sætte ind ift. at sikre inklusion?
 3. Hvordan undgår du følelsen af A- og B-hold
 4. Hvad kan du gøre for at sikre sammenholdet i temaet?
 5. Er der nogen i dit team, der er særligt sårbare i forhold til trivsel eller inklusion?
 6. Hvilke greb fra tiden med distanceledelse kan du med fordel holde fast i?
 7. Hvordan får du skabt et ligeværdigt tilhørsforhold til arbejdspladsen og blandt kollegaerne?

En konkret øvelse, der kan hjælpe teamet godt fra start

 

Lav øvelsen ”Stop, Mere, Nyt”.

Brug øvelsen til:

 1. at sætte flere ord på, hvad hybride teams kalder på af ændringer for teamet
 2. at undersøge, hvilke erfaringer fra både den fysiske og den virtuelle arbejdsform, som fungerer godt
 3. at beslutte, hvilke nye tiltag skal der sættes i gang

Sådan udføres øvelsen:

 1. Del jer op i grupper. Øvelsen tager ca. en halv time, og grupperne skal hver diskutere ét af disse områder:
  • Hvad skal vi sammen stoppe med at gøre for at opnå en god hybrid arbejdskultur?
  • Hvad gør vi allerede godt, og ville det - hvis vi gjorde mere af det - kunne understøtte en endnu bedre hybrid arbejdskultur?
  • Hvilke nye ting skal vi gøre? Er der noget, vi slet ikke gør eller kommunikerer om i dag, som ville medføre en positiv forandring, hvis vi gjorde det?
 2. Sæt gerne særligt fokus på kommunikation i teamet og samspillet på arbejdspladsen og den interne dialogkultur. Sørg for at alle grupper har papir og skriveredskaber eller et dokument åben på Pc’en, så de kan notere ned, hvad de kommer frem til.
 3. Præsentér herefter resultaterne fra gruppearbejdet for hinanden, så I får lejlighed til at kommentere på hinandens resultater og evt. få konkretiseret udsagnene. Hvis fx en gruppe er kommet frem til, at det er væsentligt at sikre videndeling på tværs af teamet, så er det vigtig at få fat i helt konkret, hvordan det skal ske. Skal nogle fx være særligt ansvarlige for at samle den tværgående kommunikation og formidle den på tværs?
 4. Sørg for at få samlet resultatet af øvelsen og formidle det efterfølgende, så alle hele tiden kan genopfriske, hvad I kom frem til.

Gode råd til det hybride møde

Flere af de ovenævnte gode råd er baseret på vores erfaringer og viden om afholdelse af hybride møder.

På de hybride møder er det også et fokuspunkt at skabe lige muligheder for alle deltagende i forhold til inddragelse og engagement på mødet.

Læs mere om gode råd til afholdelse af hybride møder her:

Gode råd til hybride møder

Du kan også med fordel lade dig inspirere af de værktøjer der er vigtige i forhold til distanceledelse, da mange forhold går igen i hybrid ledelse 

Gode råd til ledelse på distancen 

Hybrid-møde u bukser