Reboarding - velkommen tilbage på arbejdspladsen

Find inspiration og råd til en god tilbagevenden.

reboarding

Flere vil det næste stykke tid for anden gang vende tilbage til deres arbejdsplads efter en periode med hjemmearbejde. En god tilbagevenden kræver både omstilling og omtanke. Også selvom vi har prøvet det før. Der er brug for et skærpet fokus på medarbejderens trivsel, motivation og effektivitet og øje for kultur, samarbejde og sammenhængskraft i organisationen. Relationer skal måske genopbygges, og arbejdsformer skal etableres på ny. Vi har samlet 10 gode råd til, hvordan du som leder får skabt rammerne omkring en god tilbagevenden, og nederst på siden kan du finde hjælp til en god proces for reboarding.

Reboarding – velkommen (tilbage) på arbejdspladsen

Reboarding er et ord, de fleste formentligt vil forbinde med tilbagevenden efter corona. Tankerne bag reboarding bruges dog også, fx når medarbejdere vender tilbage på jobbet efter barsel eller længere tids sygdom. Medarbejderne skal tilbage på holdet og ind i den gode arbejdsrytme. Der skal (re)etableres interne og eksterne samarbejdsrelationer, og nye arbejdsprocesser, og arbejdsgange skal formes.

Reboarding af medarbejdere efter en hjemsendelse er anderledes end de nævnte eksempler. Medarbejderne har ikke været væk fra arbejdet – kun fra arbejdspladsen. Nogle samarbejdsrelationer er måske sygnet hen, mens andre er blomstret, og mange medarbejdere har oplevet at skabe nye arbejdsgange og måder at arbejde på, mens de har været hjemsendt. Der er blevet skabt nye rutiner hjemme, og omstillingen til at komme tilbage kan kræve noget. Vi har – som medarbejdere, ledere og arbejdspladser – lært noget af hjemsendelserne. Nu skal vi vende tilbage og tage læringen med os.

Som leder får du her nogle gode råd, som du kan gøre brug af for at sikre en god reboarding.

 1. Meld klart ud tidligt i processen - hvordan vender I tilbage?

Med tilbagevenden følger der en række forberedende overvejelser om, hvordan opgaven gribes an helt lavpraktisk.

Sørg for at alle medarbejdere føler sig informeret og forstår, hvordan tilbagevenden vil finde sted. Klar og tydelig kommunikation allerede tidligt i processen medvirker til at skabe tryghed og transparens. Hold dig evt. løbende orienteret om regler og vejledninger i forhold til tilbagevenden på medst.dk. Vær bevidst og åben om, at alt ikke nødvendigvis vil være på plads fra dag et.

 1. Kommuniker - og vær klar i din kommunikation

Kommuniker åbent og ærligt med dine medarbejdere. Fortæl det, du ved, men også det, du ikke ved. Det gælder både arbejdspladsens håndtering af corona, men også andre indsatser og initiativer, der pågår. Brug gerne forskellige kanaler alt afhængig af kommunikationens budskab. Nogle emner og nyheder egner sig måske bedst til mails, mens andre kan være nyttige at drøfte på et møde eller få på intranettet. Tænk også over, hvordan du kommunikerer, og at alle medarbejdere får den samme kommunikation. Især hvis nogle stadig arbejder på distancen, mens andre møder ind. Brug fx gerne mail, intranet eller allerede planlagte virtuelle fællesmøder. På den måde er du sikker på, at alle bliver behandlet ens, uanset hvor de sidder placeret.

 1. Forvent at ting tager tid

Hjemsendelsesperioden har haft stor betydning for dine medarbejderes arbejdsdag og arbejdstilrettelæggelse. Antag derfor ikke, at tingene er som før, for det er de ikke. Det er derfor vigtigt at tage udfordringen med reboarding alvorligt og prioritere den. De medarbejdere, der har arbejdet hjemme, har fået skabt nye rutiner og vaner, hvilket betyder, at arbejdsprocesser og arbejdsrytme er en anden. Nogle medarbejdere har måske arbejdet under et andet pres med anderledes eller helt nye arbejdsopgaver under corona-krisen. Har du medarbejdere, der ikke har arbejdet hjemmefra under corona, har disse sikkert også fået etableret en ny type arbejdsfællesskab samt været påvirket af både hensyn og retningslinjer på arbejdspladsen.

Gør dig nogle overordnede tanker om, hvordan du kan sikre, at dine medarbejdere kommer godt tilbage i forhold til det udgangspunkt, de kommer fra. Sørg for at give både dem og dig selv tid til at finde tilbage igen.

 1. Inviter medarbejdernes input indenfor

Coronaperioden har været lang og krævet mental omstilling. For nogle medarbejdere kan det være svært at skulle omstille sig igen. Medarbejderne kan have vidt forskellige holdninger og syn på at skulle tilbage på arbejdspladsen. Mens nogle måske er trætte og forandringsmætte, vil der formentligt samtidig være mange, der glæder sig til at mærke den fysiske tilstedeværelse og de tætte relationer til kollegerne. At vende tilbage til arbejdspladsen vil for nogle betyde lange transporttider og en følelse af mindre fleksibilitet i hverdagen. Der vil være mange forskelligartede hensyn og holdninger i spil. Overvej derfor, hvordan du kan invitere medarbejderne til at byde ind med refleksioner og input til, hvad der kunne være en god start for dem.

 1. Giv plads til socialisering

Socialt samvær er med til at skabe sammenhængskraft, nærvær og energi i hverdagen. Mange har savnet det sociale liv på arbejdspladsen - med snakke over kaffemaskinen, fælles frokost i kantinen og de tilfældige møder på gangen. Respekter og vær med til at støtte op om behovet for det sociale liv på arbejdspladsen. Det vil på sigt bidrage til en højnet arbejdsglæde samtidig med, at det kan genskabe tilhørsforholdet til arbejdspladsen. Mange undersøgelser peger desuden på, at de uformelle drøftelser på arbejdspladsen ikke kun medvirker til at skabe relationer, men også er medvirkende til at højne det faglige niveau og sikre en bedre opgaveløsning. Så giv plads til socialisering og det sociale liv på arbejdspladsen.

 1. Skab trygge rammer

Efter en lang periode hjemme på grund af en pandemi er det vigtigt, at medarbejderne føler sig trygge ved at vende tilbage til arbejdspladsen. Medarbejderne kan have bekymringer, eller der kan opstå utryghed i forhold til, hvad de vender tilbage til. Vær derfor tydelig over for dine medarbejdere om, at du er der for dem, hvis de har spørgsmål eller problemer, som de har brug for at få talt om. Desuden kan der være behov for et særligt fokus på retningslinjer om hygiejne, afstand og udluftning.

 1. Drag nytte af erfaringerne fra det virtuelle

Efter endnu en periode med at arbejde og lede fra distancen skal vi igen fokusere på at holde fast i noget af alt det, vi har lært. Under hjemsendelsen har de fleste fået øjnene op for mulighederne i det virtuelle, og hvordan vi afholder gode virtuelle møder, webinarer, workshops etc. De såkaldte hybride møder har en række fordele, såsom fleksibilitet for deltagelse, færre samlet i samme rum etc. Men det stiller det nye krav til afholdelse af mødet.

Du kan få flere gode råd til hybrid ledelse og afholdelse af det hybride møde her:

Gode råd til det hybride møde

Gode råd til hybrid ledelse

 1. Gør brug af de ledelsesværktøjer, du kender

God ledelse er stadig god ledelse – også når der reboardes. På den måde er reboarding ikke raketvidenskab. Det er vigtigt at have øje for den enkelte og være opmærksom på, at forskellige typer medarbejdere har forskellige behov. En omstillingsperiode kræver imidlertid også, at du giver dele af dit lederskab lidt mere opmærksomhed, end du ville under normale omstændigheder. Vær opmærksom på at få alle medarbejdere godt med ombord og husk, at mange af de værktøjer, der er behov for, formentligt er nogle, du allerede har i værktøjskassen.

 1. Vis omtanke, vær tilgængelig og bevar overblikket

I omstillingsperioder kan medarbejderne have særligt meget brug for, at der vises omtanke. Derfor kan ekstra feedback være givtigt. Det kan være en fordel at afsætte tid i kalenderen den første tid, så du kan være tilgængelig for dine medarbejdere, hvis de har behov for dig. Desuden er det vigtigt i denne periode, at du som leder har blik for helheden frem for at blive opslugt af konkrete opgaver – sørg derfor for at have fokus på at skabe struktur for dine medarbejdere og tal med dem om mål, retning og visioner. Tag samtidig (fortsat) ansvar for (løbende) opgaveprioritering og tydelig forventningsafstemning.

 1. Husk også at have øje for dig selv

Højnet fokus på arbejdspladsens krav og retningslinjer, dine medarbejderes behov og de mange overvejelser om den gode proces for reboarding kan fjerne fokus fra dig selv, dine egne ressourcer og grænser. Sørg for at bruge din egen leder, dine lederkolleger og andre i dit netværk til at sparre med om dine overvejelser. Del gerne ud af dine oplevelser og erfaringer med ligesindede.

Tre refleksioner du til dig som leder

 1. Hvad er du blevet særlig opmærksom på ift. at sikre en god tilbagevenden til arbejdspladsen?
 2. Hvilke gode erfaringer fra hjemsendelsesperioden vil du gøre brug af i reboarding processen? Og hvad gjorde du sidste gang, der fungerede?
 3. Hvordan planlægger du en god reboarding-proces i din afdeling/dit team?

En god proces for reboarding – kom godt i gang

Hvis du har lyst, kan du bruge de ovenstående råd til at få skabt en god plan for reboarding på din arbejdsplads. 

Med en god plan kan du skabe struktur og overblik for processen, så du bliver i stand til at håndtere en positiv og holdbar genstart af arbejdspladsen efter corona. Husk dog at være opmærksom på, hvor du er længere fremme i dine tanker om processen, end dine medarbejdere er.

Start gerne med at gøre dig nogle overordnede tanker om, hvordan du kan sikre en god proces. Tag udgangspunkt i de 10 gode råd og dine erfaringer fra sidst og noter det ned, som du er blevet særlig opmærksom på.

Planlæg herefter tilbagevenden til arbejdspladsen – tag udgangspunkt i før, under og efter – princippet. Du kan gøre dig nogle af følgende overvejelser:

Hvad skal der ske før jeres tilbagevenden til arbejdspladsen?

Hvordan skal det foregå? Hvordan skal medarbejderne involveres? Hvad skal der kommunikeres? Er der skabt nye forventninger fra ledelsen og hos medarbejderne, som skal adresseres? Hvordan kommer det til at forgå i praksis? - hvad skal stå klar inden medarbejderne vender tilbage? Hvad stiller det af krav ift. samarbejde og involvering? Hvad betyder det ift. mødeafholdelse? etc.

Hvad skal der ske under jeres tilbagevenden til arbejdspladsen?

Hvordan har medarbejderne det? Hvad oplever de? Hvad oplever du selv? Virker jeres tilbagevenden efter hensigten, eller opstår det polariseringer? etc.

Hvad skal der ske efter jeres tilbagevenden til arbejdspladsen?

Hvad har du lært af hjemsendelsesperioden og af den tilbagevenden til arbejdspladsen? Hvordan er det gået? Eksempelvis med kommunikation, samarbejdet, involvering, afholdelse af virtuelle/hybride møder? Er der nogle læringer vi kan bruge på den fysiske arbejdsplads? Evt. nye strukturer, arbejdsformer (fx tidspunkter på dagen, hvor vi ikke forstyrrer hinanden?) etc. Inddrag gerne dine medarbejderes refleksioner.

Reboarding1