Program for Ledelsesudvikling i Staten (PLUS)

God offentlig ledelse er afgørende for at skabe værdi for borgerne. PLUS tilbyder ledelsesudviklingsforløb til ledere på tværs af staten.

COVID-19

I lyset af regeringens seneste tiltag vedr. COVID-19 aflyser vi med enkelte undtagelser alle aktiviteter under PLUS programmet til og med d. 24. april 2020. Der vil blive sendt direkte besked til dig, hvis der gennemføres aktiviteter på dit hold.

Aflysning af PLUS aktiviteterne rækker ud over de foreløbigt 14 dage, hvor offentligt ansatte er sendt hjem. Det skyldes bl.a. hensynet til at begrænse de økonomiske forpligtelser, som vi har overfor eksterne konferencesteder.

PLUS forløbene vil blive genoptaget i maj og juni 2020 i det omfang, det kan lade sig gøre. Alle aflyste aktiviteter vil blive gennemført på nye datoer. Der kan dog forventes ændringer i det enkelte forløbs struktur.

PLUS tovholdere og administratorer for de enkelte forløb vil løbende holde dig orienteret om konkrete ændringer på det hold, du er tilmeldt.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående kontakt teamleder: Hanne Fredslund tlf. 3527 1106

Formål

PLUS tilbyder ledelsesudviklingsforløb til ledere på alle niveauer på tværs af staten. Med udgangspunkt i de fire pejlemærker: helhedsorientering, nytænkning, refleksion og handlekraft medvirker PLUS til at udvikle offentlig ledelse og offentlige ledere. Målet er at øge effekten af statslig ledelse og dermed styrke værdiskabelsen i staten.

PLUS Ledelsesudviklingsforløb

Grundstammen i PLUS udgøres af fem forskellige ledelsesudviklingsforløb henvendt til ledere på forskellige ledelsesniveauer. Uanset om du er på vej ind i dit første lederjob eller er et erfarent direktionsmedlem, kan vi hjælpe dig med at udvikle dit lederskab. De fem forløb er:

Udover de fem ledelsesudviklingsforløb indeholder PLUS-programmet også det statslige topledernetværk, videnscaféer om offentlig ledelse og masterclasses.

 

Pejlemærkerne for PLUS

Fire pejlemærker sætter retning for indholdet i PLUS:

  • Helhedsorientering
  • Nytænkning
  • Refleksion
  • Handlekraft

Helhedsorientering handler blandt andet om at styrke samarbejdet på tværs af staten og på tværs af den offentlige sektor.

Nytænkning indgår som et pejlemærke, fordi statens kerneopgaver de kommende år ændrer karakter. De statslige ledere skal styrke deres evne til at gentænke organisationen og opgaverne. Også den teknologiske udvikling afføder behov for at tænke i nye løsninger.

Refleksion afspejler både en personlig dimension, som handler om at reflektere over egen ledelsesopgave og eget lederskab; Hvad er mine styrker? Hvad er mine udviklingspunkter? Det handler også om en strategisk refleksion i forhold til organisationen og kerneopgaven.

Handlekraft drejer sig om at styrke ledernes evne til at identificere og bruge deres ledelses- og beslutningsrum og deres evne til at handle, eksekvere og følge op.

Sammenhæng mellem tre dimensioner

Ud over de fire pejlemærker tager PLUS afsæt i tre dimensioner. Den ene dimension er de tværstatslige indsatser og strategier som fx digitalisering, Kodex VII og enkel og værdiskabende styring.

Den anden dimension er lederens hjemmeorganisation og kerneopgaver. Den tredje dimension er at understøtte udviklingen af en stærk ledelsesfaglighed.

I PLUS arbejder vi på at skabe synergi og sammenhæng mellem de tre dimensioner, fx ved at deltageren kan koble læring om generelle ledelsesaspekter og tværstatslige fokusområder op på konkrete udfordringer fra hjemmeorganisationen.

 

 

Styregruppen for PLUS

Styregruppen består p.t. af departementschefer og fire styrelsesdirektører. Styregruppen har det overordnede ansvar for målsætningerne for PLUS og det primære ansvar for at træffe de centrale og retningsgivende beslutninger for det samlede program.

Medlemmerne er p.t.:

  • Jens Brøchner, departementschef i Skatteministeriet (formand)
  • Jette Petersen, direktør i Landbrugsstyrelsen
  • Peter Mørch, departementschef i finansministeriet
  • Signe Friberg Nielsen, direktør i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
  • Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen
  • Thomas Fredenslund, direktør i Styrelsen for It og Læring

Den daglige drift og udvikling af PLUS

Kontor for ledelsesudvikling i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen sekretariatsbetjener styregruppen og står for den daglige drift af PLUS samt indkøb til og udvikling af forløbene i samarbejde med eksterne leverandører.

For at sikre forankring blandt ministerområderne inddrages repræsentanter fra ministerområderne løbende i udviklingen af PLUS. 

 

Kontakt:
Chefkonsulent Kamilla Heden Henningsen

kaheh@medst.dk
35 27 11 07