Program for Ledelsesudvikling i Staten (PLUS)

God offentlig ledelse er afgørende for at skabe værdi for borgerne. Derfor tilbyder PLUS-programmet ledelsesudviklingsforløb til ledere på tværs af staten.

Formål

PLUS tilbyder ledelsesudviklingsforløb til ledere på alle niveauer på tværs af staten. Med udgangspunkt i de fire pejlemærker: Helhedsorientering, nytænkning, refleksion og handlekraft medvirker PLUS til at udvikle offentlig ledelse og offentlige ledere. Målet er at øge effekten af statslig ledelse og dermed styrke værdiskabelsen i staten.

PLUS Ledelsesudviklingsforløb

Med fem forskellige ledelsesudviklingsforløb henvendt til ledere på forskellige stadier, målretter PLUS sig til dig som leder. Uanset om du er på vej i dit første lederjob eller er et erfarent direktionsmedlem, kan vi hjælpe med at udvikle dig og din ledelsesfaglighed.

 

 • Talent for ledelse
 • Ny leder i staten
 • Erfaren leder i staten
 • Leder på direktionsniveau
 • Topledertalent

Udover de fem ledelsesudviklingsforløb indholder PLUS-programmet også Netværk for topledere, samt Videnscafé for offentlig ledelse, der afholdes ca. 4 gange årligt. Videnscaféen henvender sig til alle offentlige ledere, og tager udgansgspunkt i et aktuelt emne indenfor offentlig ledelse.

 

Pejlemærkerne for PLUS

PLUS-programmet bygger overordnet set på fire indholdsmæssige pejlemærker:

 • Helhedsorientering
 • Nytænkning
 • Refleksion
 • Handlekraft

Helhedsorientering handler om at styrke samarbejdet på tværs af staten og på tværs af den offentlige sektor.

Nytænkning indgår som et pejlemærke, fordi statens kerneopgaver de kommende år ændrer karakter. De statslige ledere skal styrke deres evne til at gentænke organisationen og opgaverne. Også den teknologiske udvikling vil afføde behov for at tænke i nye løsninger.

Refleksion afspejler en personlig dimension – at reflektere over egen ledelsesopgave og eget lederskab; Hvad er mine styrker? Hvad er mine udviklingspunkter? Det handler også om en strategisk refleksion i forhold til organisation og kerneopgave.

Handlekraft drejer sig om at styrke lederne til at finde og udnytte deres ledelses- og beslutningsrum og at have modet og evnen til at handle og eksekvere.

Sammenhæng mellem tre dimensioner

PLUS tager afsæt i tre dimensioner med fokus på at skabe sammenhæng mellem dem. Den ene dimension er de tværstatslige indsatser og strategier som fx digitalisering, Kodex VII og idéen om enkel og værdiskabende styring.

Den anden dimension er lederens hjemmeorganisation og kerneopgaver. Den tredje dimension er at understøtte udviklingen af en stærk personlig ledelsesfaglighed.

Der skal skabes synergi mellem de tre dimensioner, fx ved at deltageren kan koble læring om personlig ledelsesmotivation, generelle ledelsesaspekter og tværstatslige fokusområder op på konkrete udfordringer fra hjemmeorganisationen.

Styregruppen for PLUS

Styregruppen består af fire departementschefer og fire styrelsesdirektører. Styregruppen har det overordnede ansvar for målsætningerne for PLUS og det primære ansvar for at træffe de centrale og retningsgivende beslutninger for det samlede program.

Medlemmerne er p.t.:

 • Agnete Gersing, departementschef i Uddannelses- og Forskningsministeriet
 • Barbara Bertelsen, departementschef i Justitsministeriet
 • Jens Strunge Bonde, departementschef i Børne- og Socialministeriet
 • Jette Petersen, direktør i Landbrugsstyrelsen
 • Poul Taankvist, direktør i Moderniseringsstyrelsen
 • Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen
 • Thomas Fredenslund, direktør i Styrelsen for It og Læring

Den daglige drift og udvikling af PLUS

Kontor for Ledelsesudvikling (LEU) i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen sekretariatsbetjener styregruppen og står for den daglige drift af PLUS og indkøb til og udvikling af forløbene i samarbejde med eksterne leverandører.

For at sikre forankring blandt ministerområderne inddrages repræsentanter fra ministerområderne løbende i udviklingen og styringen af PLUS. Der er fx etableret en ekstern referencegruppe bestående af 5 HR- og personalechefer og 2 tværministerielle arbejdsgrupper bestående af repræsentanter fra 12 ministerområder. Der er endvidere p.t. aftalt midlertidigt delvist indlån af medarbejdere fra forskellige ministerområder, som bidrager til udviklingen af forløbene.

 

Kontakt:
Kamilla Heden Henningsen

kaheh@medst.dk
35 27 11 07