Praktisk information

Her finder du viden om principperne for holdsammensætning på PLUS forløb.

COVID-19

I lyset af regeringens seneste tiltag vedr. COVID-19 aflyser vi med enkelte undtagelser alle aktiviteter under PLUS programmet til og med d. 24. april 2020. Der vil blive sendt direkte besked til dig, hvis der gennemføres aktiviteter på dit hold.

Aflysning af PLUS aktiviteterne rækker ud over de foreløbigt 14 dage, hvor offentligt ansatte er sendt hjem. Det skyldes bl.a. hensynet til at begrænse de økonomiske forpligtelser, som vi har overfor eksterne konferencesteder.

PLUS forløbene vil blive genoptaget i maj og juni 2020 i det omfang, det kan lade sig gøre. Alle aflyste aktiviteter vil blive gennemført på nye datoer. Der kan dog forventes ændringer i det enkelte forløbs struktur.

PLUS tovholdere og administratorer for de enkelte forløb vil løbende holde dig orienteret om konkrete ændringer på det hold, du er tilmeldt.

Sådan sammensættes holdene på PLUS forløb

Ledelsesudvikling på PLUS skal være af høj kvalitet og fremme helhedsorientering, nytænkning, refleksion og nytænkning i staten. Det fordrer bl.a., at holdene sammensættes, så der opnås de bedst mulige betingelser for læring og tværstatslig netværksdannelse på forløbene.

Principper for holddannelse

Holdene på PLUS dannes efter udløb af tilmeldingsfristen. Holdene dannes under hensyntagen til følgende principper:

  • At deltageren er inden for den definerede målgruppe for forløbet
  • At der sikres bredest mulig repræsentation på tværs af staten på holdet
  • At der opnås den bedst mulige kønsbalance på holdet

En tilmelding er derfor ikke ensbetydende med en plads på forløbet.

Prioritering af deltagere fra samme ministerområde

Hvis et ministerområde eller en organisation har tilmeldt flere kandidater, end der er plads til på et hold, vil kontor for ledelsesudvikling så vidt muligt gå i dialog om prioritering af de tilmeldte kandidater. De kandidater, som ikke får tilbudt en plads i første omgang, kan tilmelde sig det efterfølgende forløb.

Ventelister

Der opereres ikke med ventelister til holdene. Det skyldes dels hensynet til principperne for holddannelse, og dels en erfaring for, at deltagerne kan nå at flytte sig og få andre udviklingsbehov, inden de får tilbudt en plads. Endvidere sikrer vi, at de tilmeldte deltagere fortsat har organisationens opbakning til at deltage på forløbet.

SPOT

Deltagerne til topledertalentforløbet SPOT udvælges af styregruppen for Program for Ledelsesudvikling i Staten efter en særlig indstillings- og testproces.