Taskforce om Ledermobilitet mellem sektorer

Staten har i samarbejde med KL og Danske Regioner nedsat en taskforce, der skal undersøge motiver og barrierer for, at lederne skifter sektor. Taskforcen udkommer i efteråret 2022 med anbefalinger til, hvad der skal til for at fremme ledermobilitet i Danmark på tværs af sektorer.

Formålet med taskforcen er at øge ledermobiliteten mellem sektorer for at understøtte større sammenhæng på tværs og sikre kvaliteten i den tværgående opgaveløsning. Flere af den offentlige sektors udfordringer går på tværs af stat, regioner og kommuner, og nogle går på tværs af den offentlige og private sektor. Det er derfor vigtigt, at de offentlige ledere krydser grænser og deler viden og erfaringer, samt at de aktivt opbygger stærke relationer på tværs.

Formanden for taskforcen vicedirektør i Frederiksberg Kommune, Marie Louise Refsgaard, udtaler:

”Formålet er helt fundamentalt at undersøge og give anbefalinger til, hvordan vi kan styrke offentlige lederes mobilitet på tværs af stat, regioner og kommuner. Det er et temmelig ubelyst område, som der er behov for at stille skarpt på. Det er der, fordi et godt kendskab til andre sektorer kan have stor betydning for, om vi i den enkelte sektor formår at løfte vores opgave, så den skaber værdi for borgerne”.

Taskforcen sekretariatsbetjenes af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen i dialog med KL og Danske Regioner. Taskforcen refererer til styregruppen for Nationalt Partnerskab om Ledelse og Kompetencer.

 

Taskforcens opgaver

Det er taskforcens opgave at identificere barrierer og motiver for sektorskifte blandt offentlige ledere. Derudover skal taskforcen undersøge, hvilke forudsætninger, der bør være tilstede for, at de mobile ledere bedst muligt kan lykkes med at skabe værdi efter et jobskifte på tværs af sektorer.

Som fundament for taskforcens arbejde har Medarbejder- og Kompetencestyrelsen fået Danmarks Statistik og VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd til at gennemføre en analyse af, hvilke faktorer der henholdsvis fremmer og hæmmer tværsektoriel ledermobilitet blandt offentlige ledere. Analysen bygger på registerdata samt en spørgeskemaundersøgelse besvaret af 2.005 offentlige ledere. Læs undersøgelsen her: Ledermobilitet – Afdækning af motiver og barrierer (vive.dk)

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har endvidere foretaget en kvalitativ interviewundersøgelse med udvalgte rekrutteringsvirksomheder for at belyse deres erfaringer og viden om sektormobilitet.

Taskforcen mødes seks gange i løbet af 2021-2022 og udkommer i efteråret 2022 med en række anbefalinger til, hvad der skal til for at øge ledermobiliteten i den offentlige sektor i Danmark.

 

Medlemmer i taskforcen

Taskforcen består af repræsentanter fra staten, Danske Regioner, KL og andre relevante aktører.

  • Vicedirektør Marie Louise Refsgaard, Frederiksberg Kommune
  • Kommunaldirektør, Pernille Halberg Salamon, Hørsholm Kommune
  • Hospitalsdirektør Jonas Dahl, Region Midtjylland
  • Administrerende direktør Jesper Fisker, Kræftens Bekæmpelse
  • Centerchef Anette Bækgaard, Rigspolitiet
  • Chef for Erhverv og Turisme, Lasse Sønderup, Sønderborg Kommune
  • Administrerende direktør Kasper Kyed, FTF-A Funktionærernes og Tjeneste- Mændenes Fælles Arbejdsløshedskasse
  • Sekretariatsleder Malene Kjær-Jepsen, Haderslev Kommune
  • Professor Lene Holm Pedersen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
  • Professor Jesper Rosenberg Hansen, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet

 

 

Kontaktperson:

Anne Regina Vilandt
Center for Ledelse og Rekruttering
35271136
anrvi@medst.dk