Kortlægning af seksuel chikane

Her kan du få inspiration til, hvordan du kortlægger det psykiske arbejdsmiljø

Alle arbejdsgivere skal kortlægge det psykiske arbejdsmiljø, herunder også om ansatte oplever krænkende handlinger i form af seksuel chikane.

Kortlægning  af mulige problemer med seksuel chikane kan fx finde sted via særskilte undersøgelser. Det kan også behandles i rammen af de tilbagevendende undersøgelser af medarbejdertilfredshed og arbejdsmiljø (MTU/APV), som der er pligt til at gennemføre mindst hvert tredje år. Arbejdstilsynets vejledning beskriver forskellige metoder til kortlægning af arbejdsmiljø.

En åben kultur og klare kanaler for henvendelser vedrørende oplevelser af seksuelle krænkelser – fx i rammen af TR/HR-strukturen – kan også bidrage til kortlægning og viden om, hvorvidt der finder seksuel chikane sted i organisationen.

Samarbejdsudvalget udgør en ramme for bl.a. kortlægning af problemer. Jf. samarbejdsaftalen (§5) på statens område skal udvalget drøfte arbejdspladsens indsats for at fremme et arbejdsmiljø, hvor medarbejderne ikke udsættes for mobning, (seksuel)chikane eller vold fra kolleger eller ledere. Ligeledes spiller arbejdsmiljøorganisationen og deres opgavevaretagelse en væsentlig rolle i denne sammenhæng.

Eksempler på konkrete tiltag rettet mod kortlægning af aktuelle udfordringer

Undersøgelser:

  • Indarbejdelse af konkrete, målrettede spørgsmål i organisationens MTU- og APV-målinger.

  • Udsendelse af ekstraordinær trivselsmåling.

  • Exitsamtaler når medarbejdere fratræder.

Åben kultur:

  • Oplysningskampagne på organisations intranet om relevante kanaler.

  • Indarbejdelse af oplysninger i organisationens onboarding materiale til chefer og medarbejdere.