Gyldig fra

Ansættelsesretlig rådgivning om COVID-19

Opdateres løbende. Senest 16. september 2020.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen rådgiver departementer og større styrelser om ansættelsesretlige spørgsmål. Det gælder også spørgsmål i relation til covid-19.

Spørgsmål om, hvilke foranstaltninger, der skal tages for at inddæmme smitterisikoen skal rettes til Sundhedsstyrelsen eller til Styrelsen for Patientsikkerhed. På www.coronasmitte.dk findes alle seneste opdateringer fra myndigheder om covid-19

Læs Sundhedsstyrelsens anbefalinger til personer i øget risiko her.

Læs aftalen om afvikling af frihed i forbindelse med covid-19 her.

Se eksempler på anvendelse af aftalen her.

Læs også Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, KL og Danske Regioners ”Retningslinjer for ansvarlig genåbning af kontorarbejdspladser” her.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen kan kontaktes på arbejdsgiver@medst.dk eller tlf. 25 40 97 23, mandag – fredag kl. 9-16, hvis der er behov for yderligere rådgivning.

Overenskomstparterne har tidligere indgået aftale om afvikling af frihed i forbindelse med hjemsendelsen og COVID-situationen. Aftalen er udløbet, og medarbejdere kan således ikke pålægges at afvikle frihed i medfør af aftalen.

Overenskomsterne gælder fortsat, og arbejdsgiverne kan derfor varsle afvikling af frihed efter reglerne i overenskomsten. Arbejdsgiverne kan ligeledes tilrettelægge arbejdstiden fleksibelt inden for normperioden. Hvis medarbejderen skal tidsregistrere, skal medarbejderen registrere den faktisk præsterede arbejdstid på normal vis.

Henset til den særlige situation med covid-19 opfordrer Medarbejder- og Kompetencestyrelsen til, at der tages hensyn til, at medarbejderen kan have vanskeligt ved at arbejde på normal vis fx pga. børnepasning. Arbejdsgiveren kan i den forbindelse beslutte, at der godskrives timer, der ikke er præsteret.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen opfordrer endvidere til, at omlægning af arbejdstiden inden for normperioden sker under hensyntagen til den enkelte medarbejder og inden for rammerne af en god og fornuftig personalepolitik.

FAQ om ansættelsesretlige spørgsmål:

Q1: Hvordan skal arbejdsgiver forholde sig til medarbejdere, der sygemeldes med covid-19?

A1: Sygdom er lovligt forfald. Det er derfor de sædvanlige regler for sygefravær, der gælder. Medarbejdere, der sædvanligvis har ret til løn under sygdom, har også ret til løn under sygdom i denne situation.

Q2: Hvordan skal arbejdsgiver forholde sig til medarbejdere, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19, eller som deler husstand med en person i øget risiko herfor?

A2: Medarbejder- og Kompetencestyrelsen anbefaler, at arbejdsgiver går i dialog med medarbejdere, der fremsætter ønske om fravær i medfør af de nye regler i sygedagpengelovens kapitel 21 a, fordi medarbejderen er i øget risiko eller er pårørende til en person, der er i øget risiko.

Hvis medarbejderen kan arbejde hjemmefra, anbefales det, at arbejdsgiveren overvejer, om det er nødvendigt, at medarbejderen møder på arbejdspladsen.

Hvis medarbejderen ikke kan arbejde hjemmefra, anbefales det, at arbejdsgiveren imødekommer medarbejderens ønske om fravær og fritager medarbejderen helt fra arbejdsforpligtelsen.

Der blev den 2. juli 2020 indgået aftale om løn under fravær for medarbejdere omfattet af sygedagpengelovens kapitel 21 a. Hvis betingelserne er opfyldt, vil medarbejderen have ret til løn og arbejdsgiver vil have ret til sygedagpengerefusion. Den 14. september 2020 fornyede parterne aftalen frem og med til 31. december 2020.

Læs aftalen om løn under fravær efter sygedagpengelovens kapitel 21 a her.

Q3: Hvordan skal arbejdsgiver forholde sig til medarbejdere, der sættes i karantæne, enten forebyggende eller på grund af sygdom (isolation)?

A3: Hvis en medarbejder sættes i karantæne eller isolation, vil der være tale om lovligt forfald, og vedkommende vil have ret til fuld løn.

Arbejdsgiver bør holde sig opdateret på www.coronasmitte.dk og eventuelt kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed mhp. at afklare, hvilke foranstaltninger der skal tages.

Medarbejdere, der er sendt hjem i forebyggende karantæne, skal arbejde hjemme, så vidt det er muligt. Hvis det ikke er muligt for medarbejdere at arbejde hjemme, vil vedkommende have ret til løn.

Inden karantæneperioden udløber, skal arbejdsgiver vurdere, om medarbejderne tilhører den gruppe, der varetager kritiske funktioner, og derfor skal møde ind på arbejdspladsen efter karantæneperioden er udløbet.

Q4: Hvordan skal arbejdsgiver forholde sig, hvis en medarbejder ”sætter sig selv i karantæne”?

A4: Hvis en medarbejder ”sætter sig selv i karantæne”, bør arbejdsgiver indgå en dialog med medarbejderen omkring årsagen hertil og sikre sig, at medarbejderens handlemåde ikke bygger på en misforståelse af bemærkninger fra sundhedspersoner.

På baggrund af medarbejderens oplysninger må arbejdsgiver foretage en konkret vurdering af, hvorvidt der er tale om lovligt forfald, og om medarbejderen har ret til løn.

Q5: Hvordan skal arbejdsgiver forholde sig til medarbejdere, som ikke kan møde på arbejde, fordi de er nødsaget til at blive hjemme og passe et hjemsendt barn fx som følge af nedlukning af skolen grundet smitterisiko med covid-19?

A5: Henset til den særlige situation med covid-19 bør arbejdsgiver tage hensyn til, at medarbejderen kan have vanskeligt ved at arbejde på normal vis fx pga. børnepasning.

Arbejdsgiver bør indgå i dialog med medarbejderen, og hvis medarbejderen kan løse sine opgaver hjemmefra opfordres hertil. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen opfordrer i den forbindelse til, at omlægning af arbejdstiden inden for normperioden sker under hensyntagen til den enkelte medarbejder og inden for rammerne af en god og fornuftig personalepolitik.

Hvis medarbejderen ikke kan arbejde hjemmefra, anbefales det, at arbejdsgiveren imødekommer et evt. ønske fra medarbejderen om at afvikle optjent frihed eller omsorgsdage, alternativ kan der gives tjenestefri uden løn. Arbejdsgiveren kan også beslutte, at der godskrives timer, som ikke er præsteret.

Der blev den 10. september 2020 indgået en trepartsaftale om midlertidig ordning med barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn som følge af covid-19. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen opdaterer rådgivningslinjen i det omfang det er relevant, når implementering af aftalen er på plads.

Q6: Kan arbejdsgiver pålægge medarbejdere at afvikle frihed, hvis medarbejderen hjemsendes i en periode?

A6: Arbejdsgiver kan pålægge medarbejdere at afvikle frihed efter de regler, der gælder for ansættelsesforholdet.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen opfordrer til, at varsling om afvikling af frihed sker under hensyntagen til den enkelte medarbejder og inden for rammerne af en god og fornuftig personalepolitik.

Q7: Kan medarbejdere pålægges at afvikle frihed uden løn?

A7: Medarbejdere kan ikke pålægges at afvikle frihed uden løn. Hvis en medarbejder kan få udbetalt feriepenge fra en tidligere arbejdsgiver, vil dette være at sidestille med, at medarbejderen afvikler frihed med løn.

Q8: Hvordan skal arbejdsgiver forholde sig, hvis en medarbejder ikke kan møde på arbejde efter ferie som følge af fx udrejseforbud, flyveforbud, mv.?

A8: Hvis en udenlandsk myndighed udsteder udrejseforbud pga. smittefare som følge af udbrud af covid-19, kan dette være at sidestille med et pålæg om forebyggende karantæne fra danske myndigheder, hvor der vil være tale om lovligt forfald, og medarbejderen vil have ret til løn.

Hvis hjemrejse forhindres som følge af flyselskabets aflyste flyafgange, vil fraværet som udgangspunkt ikke være lovligt forfald, og medarbejderen vil ikke have ret til løn under fraværet.

Hvis en medarbejder rejser til et område, som Udenrigsministeriet på afrejsetidspunktet fraråder ikke-nødvendige rejser til, og medarbejderen som følge af fx udrejseforbud, flyveforbud, mv. ikke kan møde på arbejde, vil fraværet som udgangspunkt ikke være lovligt forfald, og medarbejderen vil ikke have ret til løn under fraværet.

Det vil være en konkret vurdering, om den enkelte medarbejder har lovligt forfald i de fraværssituationer, der er nævnt ovenfor.

Q9: Kan en medarbejder nægte at udføre en arbejdsopgave under henvisning til covid-19?

A9: Hvis en medarbejder nægte at udføre en arbejdsopgave under henvisning til covid-19 er det som udgangspunkt arbejdsgiveren, der vurderer, om risikoen for sikkerhed og sundhed (princippet om liv, ære og velfærd) berettiger hertil. Dette vil også gælde med hensyn til risici hidført fra kolleger. Arbejdsgiver bør i sådanne tilfælde søge at afklare forholdene, evt. ved at søge bistand fra myndigheder eller læger, hvis omstændighederne er tilstrækkelig kvalificerede.

Q10: Hvordan skal arbejdsgiver forholde til planlagte tjenesterejser?

A10: Medarbejder- og Kompetencestyrelsen anbefaler, at alle tjenesterejser, der ikke er strengt nødvendige, aflyses.

Q11: Hvad gælder, hvis en medarbejder rejser på ferie til et område, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til?

A11: Arbejdsgiver kan ikke nægte medarbejdere at holde ferie i et område, hvor Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser. Hvis en medarbejder rejser til et område, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til, og medarbejderen bliver syg med covid-19, kan der være tale om selvforskyldt sygdom. I den situation vil der som udgangspunkt ikke være tale om lovligt forfald, og medarbejderen vil ikke have ret til løn under fraværet

Udenrigsministeriet fraråder fortsat ikke-nødvendige rejser til en række områder, og myndighederne opfordrer kraftigt til selvisolation i 14 dage efter hjemkomst fra områderne. Det er forholdene i rejseområdet på afrejsetidspunktet, der er afgørende for, hvordan en medarbejder stilles efter hjemkomst. Hvis Udenrigsministeriet på tidspunktet for afrejse ikke fraråder ikke-nødvendige rejser til området, og anbefalingen ændrer sig, mens medarbejderen er udrejst, vil fravær, der fx skyldes sygdom eller selvisolation, som udgangspunkt være lovligt forfald, og medarbejderen vil have ret til løn under fraværet.

Hvis en medarbejder alligevel vælger at rejse til et område, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til, kan arbejdsgiver nægte at modtage medarbejderens arbejdskraft i perioden med selvisolation. Selvisolationen vil i så fald som udgangspunkt ikke være lovligt forfald, og medarbejderen vil ikke have ret til løn under fraværet. Arbejdsgiver bør indgå i dialog med medarbejderen, og hvis medarbejderen kan løse sine opgaver hjemmefra opfordres hertil. Medarbejderen har krav på løn, når arbejdet varetages hjemmefra.

Det vil være en konkret vurdering, om den enkelte medarbejder har lovligt forfald i de fraværssituationer, der er nævnt ovenfor.

Arbejdsgiveren bør gøre medarbejdere opmærksom på ovenstående forud for afrejse eller ferieperioder.

Q12: Kan planlagt frihed, fx ferie, afspadsering eller børneomsorgsdage, ændres, hvis medarbejderen ikke ønsker at afholde friheden på grund af covid-19 (medarbejderen er ikke pålagt karantæne eller sygmeldt pga. covid-19)?

A12: Medarbejderen har ikke krav på at få ændret sin allerede planlagte frihed, herunder ferie, afspadsering eller børneomsorgsdage. Arbejdsgiver og medarbejder har dog altid mulighed for at aftale, at friheden afholdes på et andet tidspunkt.