Gyldig fra

Tillæg til ministerchauffør dækker ikke kun kørselsarbejde

Ved faglig voldgift er det fastslået, at ministerchaufførers tillæg dækker alle typer opgaver i stillingen som kontorbetjent med funktion som ministerchauffør. Tillægget ydes som kompensation for, at de pågældende er undtaget fra statens arbejdstidsaftale.

I sagen havde Serviceforbundet anført, at tillægget, der er centralt fastsat i § 5 i organisationsaftale for vagtfunktionærer i staten, alene skulle honorere kørselsarbejde for kontorbetjente, der fungerer som ministerchauffør. Øvrige arbejdsopgaver skulle derfor ifølge Serviceforbundet honoreres særskilt.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen gjorde heroverfor gældende, at tillægget omfatter alle arbejdsopgaver, der er indeholdt i stillingen som kontorbetjent med funktion som ministerchauffør.

Opmanden konkluderede i sin afgørelse, at det ikke kunne godtgøres, at tillægget skal begrænses til kun at omfatte kørselsarbejde. Således er også andre opgaver i stillingen, herunder opgaver af administrativ eller driftsmæssig karakter, omfattet af tillægget.

På den baggrund tog opmanden Medarbejder- og Kompetencestyrelsens frifindelsespåstand til følge.

Læs kendelsen her