Kontorbeskrivelser

Oversigt over arbejdsopgaver i styrelsens fagkontorer

Arbejdsmiljø, Samarbejde og Kompetenceudvikling (ASK)

ASK arbejder for at skabe gode rammer for trivsel, samarbejde, kompetenceudvikling og rekruttering på statens arbejdspladser. Det gør vi ved at understøtte implementering af politiske reformer og tværgående initiativer i den offentlige sektor samt ved at bidrage til interessevaretagelse, vidensdeling, rådgivning og analyser inden for områderne:

 • Kompetenceudvikling
 • Rekruttering og opstartsprocesser
 • Arbejdsmiljø
 • Samarbejde

Herudover driver vi Kompetencesekretariatet og Samarbejdssekretariatet i samarbejde med de faglige organisationer.

Implementering af Overenskomster (IO)

IO forbereder og gennemfører overenskomstforhandlinger og implementerer forhandlingsresultaterne med et mål om, at overenskomsterne udgør de bedst mulige rammer for de statslige arbejdspladser.

I løbende dialog med statslige arbejdspladser og faglige organisationer arbejder IO for, at de statslige overenskomster både nu og i fremtiden udgør værdifulde rammer for løsningen af opgaverne på de statslige arbejdspladser.

IO bidrager til politiske reformer og andre tværgående politiske initiativer på en række andre ministerområder.

Derudover arbejder IO med:  

 • Fagretlige sager (mægling, Arbejdsrets- og voldgiftssager)
 • Personaleadministrativ Vejledning (PAV).
 • Afgivelse af høringssvar på lovforslag og nye bekendtgørelser mv.
 • Klassificeringer af chefstillinger.
 • Implementering af politiske reformer.
 • Varetagelse af statens interesser i Regionernes Lønnings- og takstnævn og Kommunerenes Lønningsnævn.

Analyse

Kontor for Analyse har til opgave at sikre et solidt, analytisk og strategisk grundlag for udøvelsen af statens arbejdsgiverfunktion.

Kontoret fungerer som projektledelses- og analysekraftkontor for overenskomstprocessen og fællesstatslige initiativer på ledelsesområdet, arbejdsmiljøområdet, udvikling af samarbejdsstrukturen i staten, for kompetenceudvikling af statens ansatte mm.

Arbejdet sker i tæt samarbejde med de øvrige kontorer i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen samt en bred vifte af eksterne interessenter.

Derudover arbejder Kontoret for Analyse med:

 • Analyse og projektledelse i forbindelse med udarbejdelse af forhandlingsoplæg og gennemførelse af overenskomstforhandlingerne
 • Statistiske og økonomiske analyser med henblik på forberedelse og gennemførelse af forhandlingerne vedr. den overordnede økonomiske ramme.
 • Analyser og økonomiske beregninger til løbende overenskomstforhandlinger og partsprojekter i overenskomstperioden.
 • Programledelse af ledelses- og kompetencereformen.
 • Projektledelse og analyse på tværs af styrelsens dagsordener, herunder ledelsesområdet, arbejdsmiljøområdet, kompetenceudvikling mm.
 • Beregning af reguleringsprocenten for opregning af de statsansattes lønninger og politikervederlag samt bidrag til PL-opregning i forbindelse med økonomiaftale og finanslovsforhandlinger.
 • Udvikling af rammerne for den løbende drift i MEDST og på tværs af staten, bl.a. i kraft af udvikling og drift af interne rådgivningssystemer- og processer samt udvikling af statens løn- og personalestatistikker
 • Diverse øvrige beregnings- og statistikopgaver, bl.a. i forbindelse med besvarelse af folketingsspørgsmål og direktions- og ministerbetjening

Jura og Pensions (JUP)

Jura og Pension (JUP) rådgiver statslige arbejdsgivere om ansættelses- og pensionsretlige spørgsmål. Kontoret er ansvarlig for tjenestemandslovgivningen og lovgivningen om ministres vederlagsforhold.

JUP rådgiver om god embedsmandsetik og -adfærd med henblik på at udvikle og forbedre tilliden til den offentlige forvaltning. Rådgivningen tager udgangspunkt i styrelsens publikationer ”Kodex VII - 7 centrale pligter” og ”God adfærd i det offentlige”.

 • Derudover arbejder JUP med:Centrale forhandlinger af afskedssager, faglige voldgifter og retssager.
 • Implementering af politiske aftaler.
 • Behandling af anmodninger om aktindsigt på tværs af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.
 • Deltagelse i internationalt samarbejde (Europarådet, OECD, EU, mv.)
 • Varetagelse af formandskabet for Nævnet for Helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager.

Ledelsesudvikling (LEU)

LEU arbejder med at styrke offentlig ledelse. LEUs kerneopgave er at udvikle og understøtte offentlig ledelse, for at skabe værdi for borgere og samfund.

Fokusområder:

 • Ledelsesudvikling i staten: Vi udvikler og tilbyder ledelsesudvikling på alle niveauer.
 • Ledelsesinitiativer: Vi arbejder på at udvikle og styrke ledelse og kompetencer i hele den offentlige sektor.
 • Inspiration til ledelse: Vi deler ny viden, opbygger partnerskaber med forskere og andre, udvikler værktøjer og policy og samarbejder på tværs af den offentlige sektor.