Oversigt over arbejdsopgaver i styrelsens fagkontorer

Styrelsens opgaver er fordelt mellem specialiserede fagkontorer. Her viser vi, hvad de enkelte kontorer har ansvar for.

Implementering af Overenskomster (IO)

IO forbereder og gennemfører overenskomstforhandlinger og implementerer forhandlingsresultaterne med et mål om, at overenskomsterne udgør de bedst mulige rammer for de statslige arbejdspladser.

I løbende dialog med statslige arbejdspladser og faglige organisationer arbejder IO for, at de statslige overenskomster både nu og i fremtiden udgør værdifulde rammer for løsningen af opgaverne på de statslige arbejdspladser.

IO bidrager til politiske reformer og andre tværgående politiske initiativer på en række andre ministerområder.

Derudover arbejder IO med:  

 • Fagretlige sager (mægling, Arbejdsrets- og voldgiftssager)
 • Personaleadministrativ Vejledning (PAV).
 • Afgivelse af høringssvar på lovforslag og nye bekendtgørelser mv.
 • Klassificeringer af chefstillinger.
 • Implementering af politiske reformer.
 • Varetagelse af statens interesser i Regionernes Lønnings- og takstnævn og Kommunerenes Lønningsnævn.

Analyse (ANA)

Kontor for Analyse har til opgave at sikre et solidt, analytisk og strategisk grundlag for udøvelsen af statens arbejdsgiverfunktion.

Kontoret fungerer som projektledelses- og analysekraftkontor for overenskomstprocessen og fællesstatslige initiativer på ledelsesområdet, arbejdsmiljøområdet, udvikling af samarbejdsstrukturen i staten, for kompetenceudvikling af statens ansatte mm.

Arbejdet sker i tæt samarbejde med de øvrige kontorer i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen samt en bred vifte af eksterne interessenter.

Derudover arbejder Kontoret for Analyse med:

 • Analyse og projektledelse i forbindelse med udarbejdelse af forhandlingsoplæg og gennemførelse af overenskomstforhandlingerne
 • Statistiske og økonomiske analyser med henblik på forberedelse og gennemførelse af forhandlingerne vedr. den overordnede økonomiske ramme.
 • Analyser og økonomiske beregninger til løbende overenskomstforhandlinger og partsprojekter i overenskomstperioden.
 • Programledelse af ledelses- og kompetencereformen.
 • Projektledelse og analyse på tværs af styrelsens dagsordener, herunder ledelsesområdet, arbejdsmiljøområdet, kompetenceudvikling mm.
 • Beregning af reguleringsprocenten for opregning af de statsansattes lønninger og politikervederlag samt bidrag til PL-opregning i forbindelse med økonomiaftale og finanslovsforhandlinger.
 • Udvikling af rammerne for den løbende drift i MEDST og på tværs af staten, bl.a. i kraft af udvikling og drift af interne rådgivningssystemer- og processer samt udvikling af statens løn- og personalestatistikker
 • Diverse øvrige beregnings- og statistikopgaver, bl.a. i forbindelse med besvarelse af folketingsspørgsmål og direktions- og ministerbetjening

Jura og Pension (JUP)

Jura og Pension (JUP) rådgiver statslige arbejdsgivere om ansættelses- og pensionsretlige spørgsmål. Kontoret er ansvarlig for tjenestemandslovgivningen og lovgivningen om ministres vederlagsforhold.

JUP rådgiver om god embedsmandsetik og -adfærd med henblik på at udvikle og forbedre tilliden til den offentlige forvaltning. Rådgivningen tager udgangspunkt i styrelsens publikationer ”Kodex VII - 7 centrale pligter” og ”God adfærd i det offentlige”.

 • Derudover arbejder JUP med:Centrale forhandlinger af afskedssager, faglige voldgifter og retssager.
 • Implementering af politiske aftaler.
 • Behandling af anmodninger om aktindsigt på tværs af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.
 • Deltagelse i internationalt samarbejde (Europarådet, OECD, EU, mv.)
 • Varetagelse af formandskabet for Nævnet for Helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager.

Ledelse og Arbejdsliv (LEA)

LEA arbejder med at styrke og udvikle offentlig ledelse, som skaber værdi for borgere og samfund, og med at skabe gode rammer for trivsel, samarbejde, kompetenceudvikling og rekruttering på statens arbejdspladser.

LEA understøtter således de statslige arbejdspladser i arbejdet med at tiltrække, fasholde, inspirere og udvikle kompetente ledere og medarbejdere.

Det gør vi blandt andet ved at bidrage til:

 • Ledelsesudvikling på alle niveauer (PLUS programmet)
 • Kompetenceudvikling
 • Rekruttering og opstartsprocesser
 • Et sundt arbejdsmiljø
 • Gode rammer for samarbejde

Kontoret arbejder blandt andet med udvikling, drift og administration af lederudviklingsforløb i staten samt en række initiativer under vores fagområder. Desuden arbejder vi med videndeling og varetager statens arbejdsgiverinteresser.

Herudover driver vi Kompetencesekretariatet og Samarbejdssekretariatet i samarbejde med de faglige organisationer.

LEA driver også Statens Center for Rekrutteringstest, som blandt andet yder hjælp til rekruttering af mellemledere i staten.

I arbejdet på vores fagområder understøtter vi implementering af politiske reformer og tværgående initiativer i den offentlige sektor.

Ledelsessekretariatet (LS)

Det overordnede formål for kontoret er at skabe optimale rammer for styrelsens direktion og understøtte direktionen gennem fagligt stærke ledelses- og beslutningsgrundlag.

Fokusområder:

 • Minister og folketingsbetjening.

  Sekretariatet er kontaktpunkt mellem departement og styrelse i forhold til løbende sager, herunder sagsforelæggelse og mødeplanlægning
 • Analyser, strategi og politikudvikling.

  Sekretariatet er tovholder på styrelsens interne strategiarbejde.
 • Styring.

  De centrale opgaver vedr. mål og resultatplan, interne arbejdsplaner, IT sikkerhed,
  budgetter, personalepolitik og kompetenceudvikling, rekruttering, samarbejdsorganisation, arbejdsmiljøorganisation og facilitymanagement er placeret i LS.
 • Kommunikation og interessevaretagelse.

  LS koordinerer hjemmeside, SoMe og intranet samt pressekontakt.