Privatlivspolitik

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen passer på dine personoplysninger, når vi behandler oplysninger om dig eller din virksomhed.

Det er bl.a. EU's databeskyttelsesforordning (GDPR) og den danske databeskyttelseslov, der bestemmer, hvordan Medarbejder- og Kompetencestyrelsen skal behandle dine oplysninger. 

Her kan du læse, hvordan vi behandler dine oplysninger, og hvilke rettigheder du har.

 • Hvad er en personoplysning?

  En personoplysning er enhver form for information som direkte eller indirekte kan henføres til en person. Det kan fx være oplysninger som navn, adresse, CPR-nummer, økonomi, familieforhold mv. Personoplysninger kan også være oplysninger om virksomheder, hvis der er tale om enkeltmandsvirksomheder eller aktionærer i et selskab.

  Behandling af personoplysninger er alle former for håndtering af personoplysninger. Typiske behandlingsformer omfatter: indsamling, registrering, systematisering, opbevaring, videregivelse, samkøring og sletning.

 • Medarbejder- og Kompetencestyrelsen er dataansvarlig for dine personoplysninger

  Medarbejder- og Kompetencestyrelsen er dataansvarlig for de personoplysninger, som vi behandler om dig. Det betyder, at det er Medarbejder- og Kompetencestyrelsens ansvar, at dine personoplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med gældende regler og love, også selvom nogle personoplysninger bliver behandlet af Medarbejder- og Kompetencestyrelsens eksterne databehandlere , fx it-leverandører. Som dataansvarlig er det også Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, du skal kontakte, hvis du ønsker at bruge din ret til fx at få indsigt i dine personoplysninger eller ønsker at få rettet dine personoplysninger.

 • Dine rettigheder

  Du har en række rettigheder, når Medarbejder- og Kompetencestyrelsen behandler personoplysninger om dig. Du kan læse nærmere om rettighederne nedenfor. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

  Ret til underretning
  Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har pligt til at underrette dig, når Medarbejder- og Kompetencestyrelsen indsamler og behandler personoplysninger om dig. Du har blandt andet ret til at blive oplyst om formålet og retsgrundlaget for behandlingen.

  Medarbejder- og Kompetencestyrelsen kan i visse situationer være undtaget for pligten til at underrette dig. Dette gælder fx, hvis du allerede er bekendt med oplysningerne, eller din interesse i at få oplysningerne bør vige for hensynet til private eller offentlige interesser.

  Ret til indsigt
  Du har som udgangspunkt ret til indsigt i Medarbejder- og Kompetencestyrelsens behandling af dine personoplysninger. Dette betyder, at du har ret til at få bekræftet, at der behandles oplysninger om dig, samt en række yderligere oplysninger, fx tidsrummet oplysningerne bliver opbevaret, eller hvilke personer oplysningerne videregives til

  Ret til rettelse
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

  Ret til sletning
  I særlige tilfælde, fx hvis personoplysningerne ikke længere er aktuelle for os, har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

  Ret til begrænset behandling
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle disse begrænsede oplysninger – bortset fra opbevaring – hvis vi fx har dit samtykke, eller vi skal beskytte en anden person.

  Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, fx vedrørende særlige forhold om dig.

  Ret til at modtage eller få overført oplysninger (dataportabilitet)
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

 • Opbevaring og sletning

  Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere tjener et sagligt formål. Det konkrete tidspunkt for sletning afhænger af, hvor længe opbevaring af oplysningerne er nødvendig for opfyldelsen af formålet med indsamlingen.

 • Skatteministeriets databeskyttelsesrådgiver

  Der er i Skatteministeriet udpeget en databeskyttelsesrådgiver (DPO), der er databeskyttelsesrådgiver for Skatteministeriets departement, Skatteforvaltningen, Spillemyndigheden, Skatteankestyrelsen, Spillemyndigheden og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. Skatteministeriets databeskyttelsesrådgiver skal blandt andet vejlede Skatteforvaltningen om behandling af personoplysninger og skal efterse, at Skatteforvaltningen overholder reglerne på databeskyttelsesområdet.  

  Læs mere om Skatteministeriets databeskyttelsesrådgiver (DPO)

  Databeskyttelsesrådgiveren er også kontaktpunktet for borgere og virksomheder ved behandling af personoplysninger. Du kan henvende dig til Skatteministeriets databeskyttelsesrådgiver, hvis du har spørgsmål om Skatteforvaltningens behandling af personoplysninger eller ønsker mere information om dine rettigheder.


  Kontaktoplysninger til Skatteministeriets databeskyttelsesrådgiver 

  Mail: DPO@ufst.dk

  Bemærk, at når du sender en almindelige mail, er den ikke krypteret. Hvis din mail indeholder følsomme personoplysninger, oplysninger om CPR-nummer, oplysninger om private forhold eller øvrige oplysninger, som bør beskyttes, skal du sende den krypteret og ikke som almindelig mail.


  Postadresse:
  Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
  Persondatabeskyttelse
  Osvald Helmuths Vej 4
  2000 Frederiksberg
  Att: Databeskyttelsesrådgiver

 • Klage til Datatilsynet

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Medarbejder- og Kompetencestyrelsen behandler dine personoplysninger på.

  Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at de persondataretlige regler overholdes.

  Her finder du Datatilsynets kontaktoplysninger. 

 • Love og regler

  Der er flere love, som regulerer behandling af personoplysninger. Reglerne skal beskytte personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder i forbindelse med behandling af deres personoplysninger.

  Generelle regler om behandling af personoplysninger findes i EU's databeskyttelsesforordning og den danske databeskyttelseslov (vedtaget 17. maj 2018 - link til loven kommer snarest). Herudover regulerer en række særlove Skatteforvaltningens behandling af personoplysninger på bestemte områder.