Samarbejde

Dialog og et velfungerende samarbejde er en forudsætning for sunde, attraktive og velfungerende statslige arbejdspladser.

Samarbejdsaftalen og samarbejdsudvalg

Det formelle samarbejde på arbejdspladsen er organiseret i samarbejdsudvalg, hvor ledere og medarbejdere drøfter, hvordan de sammen kan skabe bedre arbejds-, personale- og samarbejdsforhold. Samarbejdsudvalgene reguleres af Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten. I daglig tale omtales cirkulæret som Samarbejdsaftalen. Du kan læse mere om Samarbejdsaftalen og samarbejdsudvalg her.

Samarbejdssekretariatet

Samarbejdssekretariatet er et partfælles rådgivningsorgan for samarbejdsudvalgene. Det er en fælles opgave for ledere og medarbejdere i staten at etablere en velfungerende samarbejdsudvalgsstruktur, og sekretariatet understøtter udvalgenes arbejde med rådgivning omkring Samarbejdsaftalen, kurser og mægling. 

Uoverensstemmelser i Samarbejdsudvalget

Uoverensstemmelser i Samarbejdsudvalget skal i første omgang søges løst lokalt, og alle statslige arbejdspladser kan tage kontakt til Samarbejdssekretariatet, der bistår med vejledning, rådgivning og konfliktvejledning for – om muligt – at finde en løsning. Hvis det ikke er muligt at finde en løsning lokalt, kan der indsendes en klage til Samarbejdsnævnet. Samarbejdsnævnet behandler og afgør sager om fortolkning og brud på Samarbejdsaftalen. 

Det uformelle samarbejde

Det er ikke muligt at regulere sig til et godt samarbejde, ligesom organisationsudvikling, nytækning og medinddragelse ikke er forbeholdt medlemmerne af samarbejdsudvalg, men bør ske i hele organisationen. Det er derfor vigtigt lokalt på den enkelte arbejdsplads også at styrke det uformelle og relationsbårne samarbejde.

Læs mere

Læs mere om Samarbejdsudvalg, Samarbejdsnævnet og Samarbejdssekretariatet i den Personaleadministrative vejlednings (PAV) kapitel 7

Læs mere om Samarbejdsaftalen på Samarbejdssekretariatets hjemmeside

Kontakt

Karen Boesen
Chefkonsulent
Kontor for Arbejdsmiljø, Samarbejde og Kompetenceudvikling (ASK)
T:   + 45 35 27 11 06
E:   kaboe@medst.dk